Усі виплати у супертаблиці

Головбух: Бюджет

Зарплата викладачів у 2019 році

12 серпня 2019
14831
Середній бал: 0 із 5
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Нарахування зарплати викладачам ВНЗ має свою специфіку й відрізняється навіть від оплати праці інших працівників освітньої галузі – учителів шкіл. Як нараховується зарплата викладача ВНЗ 2019 року? Оклади, підвищення зарплати, доплати і надбавки, приклади розрахунків — у статті.

Законодавче врегулювання

Нарахуванню зарплати передує тарифікація викладача, тобто визначення його тарифного розряду й окладу. Цей процес урегульовує законодавство:

 • наказ МОН “Про впорядкування умов оплати праці…” від 26.09.2005 № 557 (далі –  Наказ № 557);
 • Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу ВНЗ, затверджена наказом МОН від 02.04.1993 № 90 (далі – Інструкція № 90, застосовується у частині, що не протирічить Наказу № 557);
 • Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений наказом КМУ від 14.06.2000 № 963 (далі – Перелік № 963);
 • “Єдина тарифна сітка…” — додаток 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 (далі – Постанова № 1298);
 • постанова КМУ “Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників” від 23.01.2019 № 36 (далі – Постанова № 36);
 • Закон “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556 (далі – Закон № 1556);
 • Закон “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145 (далі – Закон № 2145);
 • внутрішня нормативка закладу освіти (колективний договір, трудовий договір, контракт).

Додамо, що за Законом № 1556 до ВНЗ належать коледж (за умови підготовки молодших бакалаврів та/або бакалаврів), інститут, академія, університет. Тож далі у статті йтиметься про те, як і в якому розмірі виплачується зарплата викладача 2019 року саме цих закладів освіти.

Тарифна сітка на 2019 рік для працівників освіти

Тарифна сітка викладачів ВНЗ на 2019 рік виглядає так:

Посади

Тарифний розряд

(Наказ № 557, штатний розпис ВНЗ)

Тарифний коефіцієнт

(Постанова № 1298, Наказ № 557)

Оклад, грн

за тарифним коефіцієнтом

(Постанова № 1298)

Збільшений, підвищення зарплати викладачам ВНЗ 2019 року

(+ 11%, постанова № 36)*

Професорсько-викладацький склад

Асистент

16

2,79

5360

5950

Викладач

16

3,00

5360

5950

Старший викладач

17

3,21

5763

6397

Доцент

19

3,42

6570

7293

Професор

20

3,64

6992

7761

Завідувач кафедри

(якщо звання доцент)

19

3,42

6570

7293

Завідувач кафедри

(якщо звання професор)

21

3,85

7396

8210

Адміністративно-керівний персонал

Декан

21

3,85

7396

8210

Проректори (з наукової роботи, навчальної роботи тощо)

90% окладу ректора**

7538

8367

Перший проректор

95% окладу ректора**

7957

8832

Ректор

24

4,36

8376

9297

*підвищені оклади виплачуються і в коледжах, які мають ліцензії на підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів (п. 12.1 ч. 2 розд. XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 1556);

** за п. 3 Наказу № 557 проректорам оклад встановлюють у межах 5-15%.

Зауважимо, що Наказ № 557 для деяких посад установлює інтервал розрядів, наприклад декану – 20-22 розряди. При складанні штатного розпису можна розділити декана (професора) та декана (доцента) за різними тарифними розрядами, хоча вони виконують однакову роботу. У таблиці для прикладу використані розряди зі штатного розпису 2019 року Чернігівського НТУ.

При розрахунку окладів використовується як база прожитковий мінімум для працездатної особи – 1921 грн у 2019 році. Наприклад, оклад доцента (19 тарифний розряд) розраховується так:

 • 1921 × 3,42 = 6569,82 ≈ 6570 грн (оклад за ЄТС);
 • 6570 × 1,11 = 7292,7 ≈ 7293 грн (кінцевий оклад з підвищенням за Постановою № 36).

При розрахунках зарплата викладача ВНЗ 2019 року завжди округлюватиметься до цілого числа.

Інші схеми посадових окладів для викладачів ВНЗ

У деяких ВНЗ України умови оплати праці можуть відрізнятися від наведених.

Двократні оклади. Наприклад, для КНУ імені Т. Шевченка окремим Президент Указом встановив 2-кратні оклади. Тобто оклад, який існує у інших ВНЗ для відповідної посади з ЄТС, збільшується вдвічі (з урахуванням підвищення зарплати 2019 року – на 2,11). Наприклад, за штатним розписом:

 • ректор (24-й розряд) має оклад не 9297 грн, а 17 673 грн (= 8376 × 2,11);
 • доцент (19-й розряд) – 13 863 грн (= 6570 × 2,11).

ВНЗ, підпорядковані іншим міністерствам (не МОН).  Наведена вище схема тарифікації діє для ВНЗ, підпорядкованих МОН. Їх на сьогодні переважна більшість. Якщо ВНЗ знаходиться у підпорядкуванні іншого профільного міністерства, у ньому можуть бути інші тарифні розряди та оклади. Наприклад, такими є:

 • Київський національний медичний університет імені О. Богомольця (підпорядкований МОЗ);
 • Національний університет ДФС України (підпорядкований ДФС).

Підвищені оклади у національних університетах. За наявності статусу “національний” та достатніх коштів спецфонду університети можуть підвищувати своїм працівникам оклади шляхом встановлення коефіцієнта до звичайних ЄТС-окладів. Наприклад, коефіцієнт 1.6 у Національному університеті ДФС. Це має бути прописано у колдоговорі.

Доплати і надбавки викладачів ВНЗ

Окрім оплати за окладом викладачі вишів отримують наступні доплати і надбавки, сума яких може перевищувати 50% окладу. Нижче наведено найбільш поширені:

Надбавки

Доплати

 • за складність і напруженість роботи (до 50% окладу)*;
 • за високі досягнення (до 50%)*;
 • за виконання важливої роботи (до 50%)*;
 • за знання та використання іноземної мови (зазвичай 10%, правила є у пп. “г” Наказу № 557);
 • надбавка за вислугу років (3 роки – 10%, 10 років – 20%, 20 років – 30%)
 • за науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) – 15%;
 • за науковий ступінь доктора наук – 20%;
 • за вчене звання доцента – 25%;
 • за вчене звання професора – 33%;
 • за завідування кафедрою – до 20% (за колдоговором);
 • за виконання обов’язків заступника декана, вченого секретаря – до 30%;
 • за звання “Заслужений діяч науки і техніки”, “Заслужений економіст” – 20%.

*сума цих надбавок у викладача ВНЗ, що не має статус національного, не має перевищувати 50% (п. 4 Наказу № 557).

Звання та наукові ступені

Вчене звання і науковий ступінь – це різні речі. У вишах України “доцент”, “професор” – може бути як посадою, так і вченим званням. Викладач може працювати на посаді професора, але мати вчене звання “доцент” до отримання вченого звання “професор”. Якщо протягом 2-х років він його не отримує, то повертається на посаду доцента. 

Наявність ступеню “кандидат наук” не означає наявності звання “доцент”. Більше того, викладач може бути за науковим ступенем кандидат наук, але працювати на посаді професора та мати вчене звання професора.

Науковий ступінь присвоюється за захист дисертації, а вчене звання – за результати роботи на кафедрі навчального закладу.

Погодинна оплата праці викладачеві ВНЗ

Робота за сумісництвом у бюджетних установах має обмеження — 1.5 ставки. Особливістю ВНЗ є те, що за це обмеження можна вийти шляхом виконання педагогічної роботи на погодинній основі. Така робота не вважається сумісництвом (п. 3 Додатку до Положення Мінпраці від 28.06.1993 № 43).

Розмір погодинки встановлений Додатком 16 Наказу № 557 і залежить від прожиткового мінімуму. Наприклад, при роботі зі студентами ВНЗ її розмір становить у 2019 році:

для кандидата наук

для доктора наук

109,50 грн/год.

141,96 грн/год.

Обмеження щодо погодинки:

 • для педагогічної роботи – 240 год/рік;
 • для завідування кафедрою – 100 год/рік.

Робота понад 1.5 ставки на основі погодинки можлива. Наприклад, професор університету може працювати:

 • 1 ставку – за основним своїм навантаженням;
 • 0,5 ставки – за сумісництвом (у т. ч. внутрішнім);
 • 240 год/рік – за погодинкою (у цьому ж чи іншому державному ВНЗ).

Ці обмеження не стосуються роботи у приватних ВНЗ, тобто можлива ще й робота додатково у приватному виші понад вказані обмеження (якщо професор встигає).

Як визначити кількість ставок викладача ВНЗ

Кількість ставок залежить від навантаження в годинах викладача та його посади. Так, на 1 ставку:

 • максимальне навчальне навантаження –  600 год. на навчальний рік (ст. 56 Закону № 1556). До нього зокрема включається читання лекцій, ведення практичних (лабораторних) занять, курсові, дипломні роботи, консультації, прийняття іспитів, заліків, участь у роботі екзаменаційних комісій. Навантаження викладачів різниться. Зазвичай, доцент ≈ 590 год, професор ≈ 540 год, асистент (викладач, старший викладач) –  600 год;
 • загальне навантаження викладача – 1548 год на навчальний рік (навчальна робота + методична робота + наукова робота + організаційна робота). У позанавчальну роботу (т. зв. “друга половина дня”) входить підготовка до лекцій, практичних (лабораторних) занять, підготовка підручників, методичних вказівок, написання наукових статей, участь у конференціях, кураторство, участь у засіданнях кафедри тощо.

Робочий тиждень викладача ВНЗ триває 36 год.  Доцент з навантаженням 590 год має виконати 590 год навчальної роботи та 958 год позанавчальної роботи (= 1548 – 590). Дотримання вищенаведених цифр безпосередньо впливає на оплату праці.

Приклади нарахування зарплати викладачам

Розглянемо найбільш типові приклади нарахування зарплати викладачам ВНЗ.

Приклад 1. Розрахунок кількості ставок викладача

Доцент ВНЗ (за внутрішнім положенням вишу 1 ставка = 590 год) працює на 1.25 ставки. Отже, він повинен мати 737,50 год навчального навантаження (= 590 × 1,25). Однак, за рік він має виконати роботи на 1935 год (= 1548 × 1,25).

Якщо доцент має лише 710 год, то виходить, що він працює на 1,2 ставки (= 710 / 590). У 2019 році йому має бути нараховано за окладом 7293 × 1,2 = 8751,60 грн. Відзвітуватися йому треба буде про 1857,60 год (= 1548 × 1,2). 

Приклад 2. Зарплата асистента

Асистент ВНЗ зазвичай не має вчених звань, наукових ступенів та має незначний стаж. Якщо стаж до 3-х років, то доплат не буде. Оклад 5950 грн. ПДФО + військовий збір = 18% + 1,5% = 19,5%. Отже зарплата асистента ВНЗ становитиме:

5950 × (1– 0,195) = 5950 × 0,805 = 4789,75 грн.

Приклад 3. Зарплата доцента (1 ставка)

Доцент має стаж 12 років, науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента. Зарплата буде:

 • 7293 грн – оклад;
 • 1093,95 грн – доплата за науковий ступінь (кандидат наук, = 7293 × 0,15);
 • 1823,25 грн – доплата за вчене звання (доцент, = 7293 × 0,25);
 • 1458,60 грн – доплата за стаж (більше 10 років, = 7293 × 0,2).

Усього: 11 668,80 грн. “Чистими”: 11 668,80 × 0,805  = 9393,38 грн.

Загальна сума доплат і надбавок становить 60% (= 15% + 25% + 20%).

Приклад 4. Зарплата доцента (1,5 ставки)

Для попереднього доцента у такому разі вийде:

 • зарплата без вирахування податків: 17503,20 грн (= 11668,80 × 1,5);
 • зарплата “чистими”: 14090,08 грн (= 17503,20 × 0,805).

Приклад 5. Зарплата доцента (1,5 ставки + погодинка)

Якщо доцент з прикладу 4 ще й відпрацював 12 годин на основі погодинки, то його зарплата становитиме:

 • зарплата без вирахування податків: 17503,20 грн + 109,5 × 12 = 18817,20 грн;
 • зарплата “чистими”: 15147,85 грн (=18817,20 × 0,805).

Приклад 6. Зарплата професора (1 ставка)

Для професора зі стажем 25 років, який має ступінь доктора наук і вчене звання професора, матимемо:

 • 7761 грн – оклад;
 • 1552,20 грн – доплата за науковий ступінь (доктор наук, =7761×0,20);
 • 2561,13 грн – доплата за вчене звання (професор, =7761×0,33);
 • 2328,30 грн – доплата за стаж (більше 20 років, = 7761×0,3).

Усього: 14 202,63 грн. “Чистими”: 11 433,12 (= 14 202,63 × 0,805).

Загальна сума доплат і надбавок професора становить 83% (= 20% + 33% + 30%).

Зарплата викладачів 2019
Олена Морєваексперт з питань оплати праці та планування, Дніпро
Наприкінці навчального року заклади вищої освіти мають перерахувати заробітну плату викладачам. Детальний алгоритм дій із прикладом розрахунку — у публікації.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися