Головбух: Бюджет

Як заповнити Баланс (форма 1-дс) за 9 місяців

 • 8 жовтня 2018
 • 2130
експерт MCFR Головбух

Нещодавно Мінфін повідомив, що підкоригує деякі форми фінансових звітів. Утім, зміни донині не затвердив. Тож бюджетні установи звітуватимуть за 9 місяців за старими формами. Наріжний камінь — Баланс (форма 1-дс). Як скласти його грамотно — у публікації.

Баланс форма 1 бланк

Баланс форма 1-дс — звіт про фінансовий стан установи на певну дату. У ньому відображають інформацію про активи, зобов’язання і власний капітал (абз. 2 п. 4 розд. І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541; далі — Стандарт 101).

Форма 1 дс є додатком до Стандарту 101.

Баланс форма 1 бланкДодаток 1 до НП(С)БОДС 101

Як заповнити Баланс (форма 1-дс) за 9 місяців

Баланс форма 1-дс за дев’ять місяців 2018 року складається з двох частин — Актив і Пасив. У кожній з них потрібно заповнити дві графи — 3 і 4.

У графі 3 наведіть показники, які зазначали у графі 4 Балансу ф. 1-дс за 2017 рік. Якщо ви — контролююча бюджетна установа, і підпорядковані вам установи подали станом на 1 липня 2018 року ліквідаційні Баланси, то у графі 3 потрібно врахувати дані цих Балансів (абз. 2 п. 1 розд. V Стандарту 101).

Інформацію за 9 місяців 2018 року наводьте на підставі залишків на кінець останнього дня вересня 2018 року з Д-т відповідних субрахунків книги «Журнал-головна». Нагадаємо, що форму цієї книги Мінфін затвердив наказом від 08.09.2017 № 755.

Витрати на придбання та створення активу, які не можна відобразити у Балансі (п. 4 розд. V Стандарту 101), включайте до витрат звітного періоду та наводьте у Звіті про фінансові результати (форма 2-дс)(п. 5 розд. V Стандарту 101).

Баланс заповнюйте за Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, який затвердив наказ Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 307). Звіряйте показники за Методичними рекомендаціями з перевірки порівняності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 28.12.2017 № 1170 (далі — Методрекомендації № 1170).

Тепер поговоримо про те, як заповнювати Баланс форма 1-дс, і розпочнемо з першої його частини — Активу.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Баланс форма 1 дс: Актив

Актив складається із трьох розділів (п 1 розд. І Порядку № 307):

 • нефінансові активи (див. табл. 1);
 • фінансові активи (див. табл. 2);
 • витрати майбутніх періодів (див. табл. 3).
Крім того, підсумок цих розділів потрібно буде відобразити у графі «Баланс». А тепер по черзі.

Нефінансові активи

У розділі I Баланс форма 1 має відображати інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість:

 • основних засобів,
 • інвестиційної нерухомості,
 • нематеріальних активів,
 • довгострокових біологічних активів.

Аби визначити залишкову вартість цих об’єктів обліку, відображайте також інформацію про їх знос або накопичену амортизацію.

У цьому розділі зазначайте також інформацію про:

 • незавершені капітальні інвестиції,
 • запаси,
 • виробництво,
 • поточні біологічні активи.

Кожній із перелічених статтей розділу I Активу відповідає код рядка від 1000 до 1090. Тож показники за переліченими статтями наводьте у рядках, що їм відповідають, за залишками, які склалися на дату балансу у книзі «Журнал-головна» за Д-т субрахунків рахунків класу 1 «Нефінансові активи» та К-т відповідних субрахунків рахунку 14 «Знос (амортизація) необоротних активів» Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — План рахунків).

Тепер у Таблиці 1 зазначимо субрахунки, залишки з яких має відображати Баланс форма 1 у розділі I.

Таблиця 1

Як заповнити Баланс ф. 1-дс

Читати повністю

Фінансові активи

У розділі IІ Баланс форма 1 має містити інформацію про:

 • довгострокову та поточну дебіторську заборгованість;
 • довгострокові та пототочні фінансові інвестиції;
 • грошові кошти, їх еквіваленти та інші фінансові активи.

Кожній із статей відповідає певний код рядка від 1100 до 1180. У цих статтях наводьте показники за залишками на Д-т субрахунків рахунків класу 2 «Фінансові активи» за виключенням рахунку 29 «Витрати майбутніх періодів» Плану рахунків, які склалися на дату балансу, тобто на 01.10.2018.

Субрахунки, залишки з яких наводять у кожній із перелічених статей цього розділу, відображає приклад заповнення (табл. 2).

Таблиця 2

Як заповнити Баланс ф. 1-дс

Витрати майбутніх періодів

Інформацію про витрати майбутніх періодів, яку має містити Баланс форма 1, унаочнимо у Таблиці 3.

Таблиця 3

Приклад заповнення розділу ІІI «Витрати майбутніх періодів»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Підстава

Витрати майбутніх періодів

1200

Підсумок показників залишків коштів, які склалися на дату балансу у книзі «Журнал-головна» на субрахунку 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів» такі, як:

 • сплачені авансом орендні платежі;
 • передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо

(п. 1 розд. II Порядку № 307)

Порядок застосування Плану рахунків

Баланс

У рядку «Баланс» відображайте підсумок показників, наведених у рядках 1095, 1195, 1200 розділів І-ІІІ Активу Балансу ф. 1-дс (див. табл. 4).

Підсумок має дорівнювати сумі зобов’язань, власного капіталу та фінансового результату (п. 3 розд. V Стандарту 101). Тобто — показники граф 3, 4 за рядком 1300 Балансу 1-дс повинні дорівнювати показникам граф 3, 4 за рядком 1800. Приклад заповнення — у таблиці 4.

Таблиця 4

Приклад заповнення статті «Баланс»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

БАЛАНС

1300

р. 1300 = р. 1095 + р. 1195 + р. 1200 (Методрекомендації № 1170)

Звірка показників

Звірте показники статей графи 3 Активу Балансу ф. № 1-дс із показниками відповідних статей графи 4 Активу Балансу ф. № 1-дс за попередній, тобто 2017 рік. Ці показники мають бути тотожними.

Баланс форма 1-дс: Пасив

Актив і Пасив — двійня Балансу. Підсумок Активу завжди дорівнює підсумку його Пасиву. Це — ключове правило бухгалтерського обліку.

У Пасиві установи відображають джерела придбання (створення) активів Балансу: узагальнені показники зобов’язань і власного капіталу станом на початок звітного року (графа 3) та на кінець звітного періоду (графа 4; п. 1 розд. V Стандарту 101).

Пасив містить чотири розділи (п. 1 розд. ІІ Порядку № 307):

 • власний капітал та фінансовий результат (див. табл. 5);
 • зобов’язання (див. табл. 6);
 • забезпечення (див. табл. 7);
 • доходи майбутніх періодів (див. табл. 8).

У статті «БАЛАНС» (див. табл. 9) — підсумок показників розділів за Методичними рекомендаціями № 1170.

Власний капітал та фінансовий результат

Тут наводьте інформацію про:

 • внесений капітал;
 • капітал у дооцінках;
 • фінансовий результат;
 • капітал у підприємствах, резерви та цільове фінансування.

Кожній із перелічених статтей відповідає код рядка від 1400 до 1450. Суми наводьте за залишками, які склалися:

 • на кінець останнього дня звітного періоду — на 1 жовтня 2018 року, у книзі «Журнал-головна»;
 • за К-т субрахунків рахунків класу 5 «Капітал та фінансовий результат» Плану рахунків.

Детальну інформацію  про субрахунки, залишки з яких наводять у кожній із перелічених статей, а також про звірку статей, дивіться у Таблиці 5.

Таблиця 5

Як заповнити Баланс ф. 1-дс

Звірка показників статей розділу І

Показники рядків 1400-1450 (гр. 3) розділу І мають дорівнювати відповідним показникам у графах 3-8 за рядком 4000 Звіт про власний капітал (форма 4 дс)(ряд. 43 Методрекомендацій № 1170).

Також ці показники мають дорівнювати показникам граф 3-8 за рядком 4310, графам 3-8 відповідно Звіту про власний капітал ф. 4-дс за попередній рік (р. 44 Методрекомендацій № 1170).

Показники рядків 1400-1450 (гр. 4), мають дорівнювати показникам граф 3-8 за рядком 4000 Звіту про власний капітал ф. № 4-дс (р. 51 Методрекомендацій № 1170).

Показники статей розділу І графи 3 Пасиву Балансу ф 1-дс за 9 місяців 2018 року мають дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього, тобто 2017 року.

Зобов’язання

Баланс форма 1 має містити інформацію про довгострокові зобов’язання за цінними паперами, кредитами та поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. Також тут зазначайте інформацію про поточні зобов’язання за:

 • платежами до бюджету, кредитами та одержаними авансами;
 • розрахунками:
  – за товари, роботи, послуги;
  – з оплати праці;
  – із соціального страхування;
 • внутрішніми розрахунками, які називають статтями.

Кожній із перелічених статтей відповідає код рядка від 1500 до 1595. Показники у цих статтях наводьте за залишками, які склалися на кінець останнього дня звітного періоду — 1 жовтня 2018 року за К-т субрахунків рахунків класу 6 «Зобов’язання» Плану рахунків. Винятки — рахунки 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» та 69 «Доходи майбутніх періодів».

У Таблиці 6 — детальна інформація про те, залишки яких саме субрахунків наводити у кожній із перелічених статей.

Таблиця 6

Як заповнити Баланс ф. 1-дс

Читати повністю

Показники статей розділу ІІ графи 3 Пасиву Балансу ф № 1-дс проміжної звітності за 9 місяців 2018 року мають дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього, тобто 2017 року.

Забезпечення

Забезпечення — це кошти, які за рішенням керівника установа резервує, аби забезпечити майбутні витрати і платежі. Джерелом цієї інформації є залишки, що склалися на К-т субрахунків рахунку 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (див. табл. 7).

Таблиця 7

Приклад заповнення розділу IІІ «Забезпечення»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Забезпечення

1600

Тут наводьте підсумок залишків субрахунків: 6711 «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів»; 6712 «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Доходи майбутніх періодів

Відображайте залишок, що склався за К-т субрахунку 6911 «Доходи майбутніх періодів» рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» (див. табл. 8).

Таблиця 8

Приклад заповнення розділу IV «Доходи майбутніх періодів»

Назва статті

Код рядка

Що відображати

Доходи майбутніх періодів

1700

Інформацію про доходи, які отримали у звітному періоді, та включають до доходів у майбутніх звітних періодах. Зокрема, доходи у вигляді одержаних: авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи, тобто авансові орендні платежі; передплат газет, журналів, періодичних та довідкових видань; абонентної плати за користування засобами зв’язку тощо

Баланс

Відображайте загальний підсумок показників розділів Пасиву балансу (див. табл. 9).

Таблиця 9

Приклад заповнення статті «Баланс»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Баланс

1800

р. 1800 = р. 1495 + р. 1595 + р. 1600 + р. 1700 (Методрекомендації № 1170)

Показники статей розділу ІІІ, ІV та розділу «Баланс» графи 3 Пасиву Балансу ф № 1-дс проміжної звітності за 9 місяців 2018 року повинні дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього, тобто 2017 року.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися