Нові посадові оклади бюджетників!

Головбух: Бюджет

Як заповнити Баланс (форма 1-дс)

 • 5 вересня 2019
 • 18702
 • Середній бал: 0 із 5
експерт MCFR Головбух

Торік Мінфін повідомив, що підкоригує деякі форми фінансових звітів. І дотримав слова — установи 2019 року звітують за новими формами. Наріжний камінь — Баланс (форма 1-дс). Як скласти його грамотно — у публікації.

Форма 1-дс — бланк

Баланс форма 1-дс — звіт про фінансовий стан бюджетної установи на певну дату. У ньому відображають інформацію про активи, зобов’язання і власний капітал (абз. 2 п. 4 розд. І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541; далі — Стандарт 101).

Баланс форма 1 є додатком до Стандарту 101. Мінфін оновив цю форму наказом від 27.11.2018 № 940. Скачати її можна нижче.

Баланс форма 1 БЛАНК оновлений наказом Мінфіну від 27.11.2018 № 940

Баланс (форма 1-дс) — бланк

Консолідований Баланс (форма 1-кдс) БЛАНК оновлений наказом Мінфіну від 27.11.2018 № 940

Консолідований баланс — бланк

Баланс форма 1-дс за рік складається з двох частин — Актив і Пасив. У кожній з них потрібно заповнити дві графи — 3 і 4.

Інформацію наводьте на підставі залишків з Д-т відповідних субрахунків книги «Журнал-головна». Нагадаємо, що форму цієї книги Мінфін затвердив наказом від 08.09.2017 № 755.

Витрати на придбання та створення активу, які не можна відобразити у Балансі (п. 4 розд. V Стандарту 101), включайте до витрат звітного періоду. Інформацію про них має містити Звіт про фінансові результати (п. 5 розд. V Стандарту 101).

Баланс заповнюйте за Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, який затвердив наказ Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 307), який Мінфін підкоригував наказом — від 27.11.2018 № 939.

Звіряйте показники за Методичними рекомендаціями з перевірки порівняності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 28.12.2017 № 1170 (далі — Методрекомендації № 1170). Врахуйте, що Мінфін оновив їх наказом від 21.12.2018 № 1074.

Тепер поговоримо про те, як у 2019 році заповнювати Баланс, і розпочнемо з першої його частини — Активу.

Баланс форма 1 дс: Актив

Актив складається із трьох розділів (п 1 розд. І Порядку № 307):

 • нефінансові активи (див. табл. 1);
 • фінансові активи (див. табл. 2);
 • витрати майбутніх періодів (див. табл. 3).

У розділі ІІ Активу з’явилася нова стаття «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в дорозі», рядок 1164. Яку інформацію вказувати у цьому рядку, ми пояснили у публікації «Сюрприз від Мінфіну: чергові новації в стандартах та формах звітів».

Як заповнити Баланс (форма 1-дс)
Фаїна Іскрижицькаексперт МЦФЕР Головбух
Наразі маємо кілька методологічних новацій та оновлені форми фінансових звітів. Чим саме оновлені форми відрізняються від попередніх та що треба врахувати під час звітування?

А тепер по черзі про заповнення кожного розділу.

Нефінансові активи

У розділі I Баланс форма 1 має відображати інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість:

Аби визначити залишкову вартість цих об’єктів обліку, відображайте також інформацію про їх знос або накопичену амортизацію.

У цьому розділі зазначайте також інформацію про:

 • незавершені капітальні інвестиції,
 • запаси,
 • виробництво,
 • поточні біологічні активи.

Кожній із перелічених статтей розділу I Активу відповідає код рядка від 1000 до 1090. Тож показники за переліченими статтями наводьте у рядках, що їм відповідають, за залишками, які склалися на дату балансу у книзі «Журнал-головна» за Д-т субрахунків рахунків класу 1 «Нефінансові активи» та К-т відповідних субрахунків рахунку 14 «Знос (амортизація) необоротних активів», що містить План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Тепер у Таблиці 1 зазначимо субрахунки, залишки з яких має відображати Баланс форма 1 у розділі I.

Як заповнити оновлений Баланс (форма 1-дс)

Читати повністю

Фінансові активи

У розділі IІ Баланс має містити інформацію про:

 • довгострокову та поточну дебіторську заборгованість;
 • довгострокові та пототочні фінансові інвестиції;
 • грошові кошти, їх еквіваленти та інші фінансові активи.

Кожній із статей відповідає певний код рядка від 1100 до 1180. У цих статтях наводьте показники за залишками на Д-т субрахунків рахунків класу 2 «Фінансові активи» за виключенням рахунку 29 «Витрати майбутніх періодів» Плану рахунків, які склалися на дату балансу.

Субрахунки, залишки з яких наводять у кожній із перелічених статей цього розділу, містить Таблиця 2.

Як заповнити оновлений Баланс (форма 1-дс)

Витрати майбутніх періодів

Інформацію про витрати майбутніх періодів, яку має містити Баланс форма 1, унаочнимо у Таблиці 3.

Приклад заповнення розділу ІІI «Витрати майбутніх періодів»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Підстава

Витрати майбутніх періодів

1200

Підсумок показників залишків коштів, які склалися на дату балансу у книзі «Журнал-головна» на субрахунку 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів» такі, як:

 • сплачені авансом орендні платежі;
 • передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо

(п. 1 розд. II Порядку № 307)

Порядок застосування Плану рахунків

Баланс

У рядку «Баланс» відображайте підсумок показників, наведених у рядках 1095, 1195, 1200 розділів І-ІІІ Активу Балансу ф. 1-дс (див. табл. 4).

Підсумок має дорівнювати сумі зобов’язань, власного капіталу та фінансового результату (п. 3 розд. V Стандарту 101). Тобто — показники граф 3, 4 за рядком 1300 Балансу 1-дс повинні дорівнювати показникам граф 3, 4 за рядком 1800. Зразок заповнення — у Таблиці 4.

Приклад заповнення статті «Баланс»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

БАЛАНС

1300

р. 1300 = р. 1095 + р. 1195 + р. 1200 (Методрекомендації № 1170)

Звірка показників

Звірте показники статей графи 3 Активу Балансу ф. № 1-дс із показниками відповідних статей графи 4 Активу Балансу ф. № 1-дс за попередній рік. Ці показники мають бути тотожними.

Баланс форма 1-дс: Пасив

Актив і Пасив — двійня Балансу. Підсумок Активу завжди дорівнює підсумку його Пасиву. Це — ключове правило бухгалтерського обліку.

У Пасиві установи відображають джерела придбання (створення) активів Балансу: узагальнені показники зобов’язань і власного капіталу станом на початок звітного року (графа 3) та на кінець звітного періоду (графа 4; п. 1 розд. V Стандарту 101).

Пасив містить чотири розділи (п. 1 розд. ІІ Порядку № 307):

 • власний капітал та фінансовий результат (див. табл. 5);
 • зобов’язання (див. табл. 6);
 • забезпечення (див. табл. 7);
 • доходи майбутніх періодів (див. табл. 8).

У статті «БАЛАНС» (див. табл. 9) — підсумок показників розділів за Методичними рекомендаціями № 1170.

Власний капітал та фінансовий результат

Тут наводьте інформацію про:

 • внесений капітал;
 • капітал у дооцінках;
 • фінансовий результат;
 • капітал у підприємствах, резерви та цільове фінансування.

Кожній із перелічених статтей відповідає код рядка від 1400 до 1450. Суми наводьте за залишками, які склалися:

 • на кінець останнього дня звітного періоду — у книзі «Журнал-головна»;
 • за К-т субрахунків рахунків класу 5 «Капітал та фінансовий результат» Плану рахунків.

Детальну інформацію  про субрахунки, залишки з яких наводять у кожній із перелічених статей, а також про звірку статей, дивіться у Таблиці 5.

Звірка показників статей розділу І

Показники рядків 1400-1450 (гр. 3) розділу І мають дорівнювати відповідним показникам у графах 3-8 за рядком 4000 Звіт про власний капітал (форма 4 дс) (ряд. 43 Методрекомендацій № 1170).

Також ці показники мають дорівнювати показникам граф 3-8 за рядком 4310, графам 3-8 відповідно Звіту про власний капітал ф. 4-дс за попередній рік (р. 44 Методрекомендацій № 1170).

Показники рядків 1400-1450 (гр. 4), мають дорівнювати показникам граф 3-8 за рядком 4000 Звіту про власний капітал ф. № 4-дс (р. 51 Методрекомендацій № 1170).

Показники статей розділу І графи 3 Пасиву Балансу ф 1-дс мають дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього року.

Зобов’язання

Баланс форма 1 має містити інформацію про довгострокові зобов’язання за цінними паперами, кредитами та поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. Також тут зазначайте інформацію про поточні зобов’язання за:

 • платежами до бюджету, кредитами та одержаними авансами;
 • розрахунками:
  – за товари, роботи, послуги;
  – з оплати праці;
  – із соціального страхування;
 • внутрішніми розрахунками, які називають статтями.

Кожній із перелічених статей відповідає код рядка від 1500 до 1595. Показники у цих статтях наводьте за залишками, які склалися на кінець останнього дня звітного періоду за К-т субрахунків рахунків класу 6 «Зобов’язання» Плану рахунків. Винятки — рахунки 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» та 69 «Доходи майбутніх періодів».

У Таблиці 6 — детальна інформація про те, залишки яких саме субрахунків наводити у кожній із перелічених статей.

Як заповнити оновлений Баланс (форма 1-дс)

Читати повністю

Показники статей розділу ІІ графи 3 Пасиву Балансу ф № 1-дс мають дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього року.

Забезпечення

Забезпечення — це кошти, які за рішенням керівника установа резервує, аби забезпечити майбутні витрати і платежі. Джерелом цієї інформації є залишки, що склалися на К-т субрахунків рахунку 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (див. табл. 7).

Приклад заповнення розділу IІІ «Забезпечення»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Забезпечення

1600

Тут наводьте підсумок залишків субрахунків: 6711 «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів»; 6712 «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Доходи майбутніх періодів

Відображайте залишок, що склався за К-т субрахунку 6911 «Доходи майбутніх періодів» рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» (див. табл. 8).

Приклад заповнення розділу IV «Доходи майбутніх періодів»

Назва статті

Код рядка

Що відображати

Доходи майбутніх періодів

1700

Інформацію про доходи, які отримали у звітному періоді, та включають до доходів у майбутніх звітних періодах. Зокрема, доходи у вигляді одержаних: авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи, тобто авансові орендні платежі; передплат газет, журналів, періодичних та довідкових видань; абонентної плати за користування засобами зв’язку тощо

Баланс

Відображайте загальний підсумок показників розділів Пасиву балансу (див. табл. 9).

Приклад заповнення статті «Баланс»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Баланс

1800

р. 1800 = р. 1495 + р. 1595 + р. 1600 + р. 1700 (Методрекомендації № 1170)

Показники статей розділу ІІІ, ІV та розділу «Баланс» графи 3 Пасиву Балансу ф № 1-дс повинні дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього року.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Реєструйтеся і забирайте свої подарунки:


➤ нові КЕКВ 2019-го
➤ лайфхаки з анулювання актів ревізії
✚ ПОДАРУНОК — запис вебінару

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися з подарунком