text
Головбух: Бюджет

Звіт про рух грошових коштів в бюджетних установах

 • 11 липня 2018
 • 1104
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Готуємо бухгалтерську спільноту бюджетних установ до складання електронної фінансової й бюджетної звітності. Як заповнити Звіт про рух грошових коштів (форма 3-дс) і уникнути помилок? Відповідаємо.

Форма 3-дс

Звіт про рух грошових коштів складають за формою 3-дс (див. нижче), визначеною в додатку 3 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності». У новій редакції її виклали за наказом Мінфіну від 29.11.2017 № 976. Перейматись не слід, у АС «Є-Звітність» форма звіту завжди актуальна на дату звітування.

Звіт про рух грошових коштів бланк 2018:

Звіт про рух грошових коштів форма 3-дс бланк

Звіт про рух грошових коштів бланк 2018

Коли подається

Звіт про рух грошових коштів — річний звіт, а тому за 2018 рік його подаємо з 2 по 22 січня 2019 року. Та граничну дату для звіту для кожної установи визначає місцевий орган Казначейства. Як правило, строки зжаті. Тож у період новорічних свят бухгалтери заклопотані річною звітністю.

Як скласти звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів інструкція заповнення визначена у наказі Мінфіну від 28.02.2017 № 307.

Умовно можна виокремити 3 етапи складання звіту про рух грошових коштів. Це заповнення частин:

 • вступної;
 • основної;
 • кінцевої.

Але основну частину звіту також можна розділити на окремі розділи — залежно від діяльності, через яку здійснювався рух коштів:

 • операційної;
 • інвестиційної;
 • фінансової.

Під час заповнення основної частини слід пам’ятати, якщо за якоюсь господарською операцією кошти можна віднести до різних видів діяльності, звіт про рух грошових коштів 3-дс має відображати суми надходжень і витрат окремо.

Вступна частина

У вступній частині звіту зазначаємо:

 • звітну дату у форматі РР.ММ.ДД — 19.01.01;
 • назву установи і її ЄДРПОУ;
 • назву території і її код (КОАТУУ);
 • організаційно-правову форму господарювання і її код (КОПФГ);
 • назву органу державного управління і його код (КОДУ);
 • вид економічної діяльності установи і код за КВЕД.

Звіт про рух грошових коштів бланк 2018 року вміщає комірку під назвою звіту для відображення звітного періоду. Якщо звітуємо за 2018 рік, у цю комірку вписуємо «18».

Основна частина: операційна діяльність

Як у же зазначалось, основна частина звіту розділена на три — за видами діяльності. Рух коштів внаслідок операційної діяльності розподіляємо окремо за надходженнями і витратами за:

 • обмінними;
 • необмінними;
 • іншими операціями.

Так, за обмінними операціями звіт про рух грошових коштів відображає у рядках:

 • 3000 — суму бюджетних асигнувань, які установа отримала на виконання повноважень, на утримання апарату;
 • 3005 — суму коштів (надходження спецфонду), які надійшли на реєстраційні рахунки установи від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • 3010 — суму коштів (надходження спецфонду), отриманих від реалізації матеріальних активів. У рядок 3010, що містить звіт про рух грошових коштів бланк, надходження від продажу необоротних активів не включаємо, ці суми вписуємо у рядки другого розділу «Рух коштів внаслідок інвестиційної діяльності;
 • 3015 — суми надходжень від операційної діяльності за обмінними операціями, які не зазначені у рядках 3000, 3005, 3010.

За необмінними операціями зазначаємо у рядках звіту:

 • 3020 — суму податкових надходжень;
 • 3025 — суму неподаткових надходжень. Рядки 3020 і 3025, які містить звіт про рух грошових коштів форма, заповнюють органи Казначейства за надходженнями до державного й місцевих бюджетів;
 • 3030, 3031 — суму трансфертів, у т. ч. які отримані від органів державного управління;
 • 3040 — суму надходжень до державних цільових фондів. Цей рядок у звіті заповнюють власне фонди соцстраху, пенсійний тощо;
 • 3045 — суми надходжень від операційної діяльності за необмінними операціями, які не зазначені у рядках 3020, 3025, 3030, 3031, 3040, що містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів. У рядку 3045 за порядком включаємо суми від безоплатно отриманих активів, робіт чи послуг, в т. ч. надходження в натуральній формі.

У рядок 3090 вписуємо суму коштів, які отримані внаслідок операційної діяльності у тимчасове розпорядження установи і які підлягають подальшому їх розподілу, виплаті працівникам, перерахуванню за призначенням.

У рядок 3095, що містить звіт про рух грошових коштів форма № 3-дс, вписуємо обчислений результат від підсумку значень у попередніх рядках. Тобто:

р. 3095 = р. 3000 + р. 3005 + р. 3010 + р. 3015 + р. 3020 + р. 3025 + р. 3030 + р. 3040 + р. 3045 + р. 3090

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Суми витрат за обмінними операціями зазначаємо у рядках звіту:

 • 3100 — в частині витрат на виконання установою своїх повноважень. Звіт про рух грошових коштів в бюджетних установах за цим рядком завжди матиме значення;
 • 3110 — понесені на організацію й надання послуг, виготовлення продукції чи виконання робіт;
 • 3115 — в частині витрат, понесених у зв’язку з реалізацією активів;
 • 3120 — понесені на інші напрями операційної діяльності, які не відобразили у рядках 3100, 3110, 3115.

За необмінними операціями зазначаємо у рядках, що містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів:

 • 3125, 3126 — суми використаних коштів, які були отримані як трансферти;
 • 3130 — суми використаних коштів на інші напрями операційної діяльності.

У рядку 3190 зазначаємо суму використаних коштів, які отримані у тимчасове розпорядження установи, у зв’язку з їх розподілом, виплатою чи спрямуванням за цільовим призначенням.

Суму витрат від операційної діяльності вписуємо у рядок 3190, що містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів. Спочатку її обчислюємо як суму значень у попередніх рядках. Тобто:

р. 3190 = р. 3100 + р. 3110 + р. 3115 + р. 3120 + р. 3125 + р. 3130 + р. 3180

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Для запису суми чистого руху коштів від операційної діяльності передбачено у кінці цього розділу рядок 3195, який містить звіт про рух грошових коштів бланк 2018. Цю суму обчислюємо як різницю суми надходжень і суми витрат від операційної діяльності. Тобто:

р. 3195 = р. 3095 – р. 3190

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4. Для наочності наведемо розрахунки у таблиці.

Розрахунок чистого руху коштів від операційної діяльності

Показник

Номер

Рішення

рядка

стовпчика

Надходження

3095

3

р. 3000 + р. 3005 + р. 3010 + р. 3015 + р. 3020 + р. 3025 + р. 3030 + р. 3040 + р. 3045 + р. 3090

4

Витрати

3190

3

р. 3100 + р. 3110 + р. 3115 + р. 3120 + р. 3125 + р. 3130 + р. 3180

4

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3

р. 3095 – р. 3190

4

Основна частина: інвестиційна діяльність

Звіт про рух грошових коштів форма 3-дс містить ще один розділ основної частини, який стосується надходжень і витрат внаслідок інвестиційної діяльності установи. Їх наводимо окремо за операціями:

 • з реалізації;
 • цільового фінансування;
 • іншими операціями.

Так, за операціями з реалізації зазначаємо у рядках звіту:

 • 3200 — суми, які отримані від реалізації фінансових інвестицій. У звіт про рух грошових коштів бюджетної установи в цьому рядку зазначаємо суму виручки від продажу акцій, боргових зобов’язань підприємств, часток у капіталі державних чи комунальних підприємств;
 • 3205 — суми, отримані від продажу основних засобів за умови, що їх суму не визнано доходом державного чи місцевого бюджету;
 • 3210 — виручка, яку отримали в результаті продажу інвестиційної нерухомості. У звіт про рух грошових коштів цю суму вписуємо окремим рядком;
 • 3215 — отримані суми від реалізації нематеріальних активів;
 • 3220 — суми виручки внаслідок продажу незавершених капітальних інвестицій;
 • 3225 — суми, які надійшли від реалізації довгострокових біологічних активів.

Суми цільового фінансування на придбання чи створення необоротних активів звіт про рух грошових коштів бюджетної установи відображає в окремому рядку 3230. Інші кошти, які отримані від інвестиційної діяльності і суми яких не зазначені у рядках 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, зазначаємо у рядку 3235 звіту.

Загальну суму надходжень за розділом ІІ основної частини звіту обчислюємо підсумком значень у попередніх рядках. Тобто:

р. 3240 = р. 3200 + р. 3205 + р. 3210 + р. 3215 + р. 3220 + р. 3225 + р. 3230 + р. 3235

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Як і в попередньому розділі, звіт про рух грошових коштів 2018 року міститиме витрати, понесені установою за результатами інвестиційної діяльності. Так, суми коштів, витрачені на купівлю активів, зазначаємо у рядках звіту:

 • 3245 — в частині витрат на купівлю акцій, боргових зобов’язань підприємств;
 • 3250 — основних засобів;
 • 3255 — інвестнерухомості;
 • 3260 — нематеріальних активів;
 • 3265 — незавершених капітальних інвестицій;
 • 3270 — довгострокових біологічних активів.

У рядок 3285, що містить звіт про рух грошових коштів 3-дс, вписуємо інші витрачені суми, які віднесені до напрямів інвестиційної діяльності, але які не виокремлені у рядках 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270. Як і надходження, витрати теж сумуємо і отриманий результат вписуємо до рядка 3290. Тобто р. 3290 = р. 3245 + р. 3250 + р. 3255 + р. 3260 + р. 3265 + р. 3270 + р. 3285. Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Форма 3-дс звіт про рух грошових коштів у другому розділі передбачає обчислення суми чистого руху коштів від інвестиційної діяльності. Цей показник обчислюємо як різницю надходжень і витрат інвестиційної діяльності. Отриманий результат вписуємо до рядка 3295:

р. 3295 = р. 3240 – р. 3290

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4, що містить звіт про рух грошових коштів форма № 3-дс. Для наочності наведемо розрахунки у таблиці.

Розрахунок чистого руху коштів від інвестиційної діяльності

Показник

Номер

Рішення

рядка

стовпчика

Надходження

3240

3

р. 3200 + р. 3205 + р. 3210 + р. 3215 + р. 3220 + р. 3225 + р. 3230 + р. 3235

4

Витрати

3290

3

р. 3245 + р. 3250 + р. 3255 + р. 3260 + р. 3265 + р. 3270 + р. 3285

4

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3

р. 3240 – р. 3290

4

Основна частина: фінансова діяльність

Звіт про рух грошових коштів форма 3-дс містить ще один розділ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності». У ньому рух коштів за рік виокремлюємо за операціями фінансової діяльності за надходженнями і витратами в розрізі позик, кредитів, відсотків й інших операцій.

Так, за операціями, що віднесені до фінансової діяльності, записуємо суми надходжень у рядках звіту:

 • 3300 — як повернення кредитів, які раніше надавались. Форма 3-дс звіт про рух грошових коштів містить цей показник в окремому рядку;
 • 3305 — від утворення боргових зобов’язань, таких як позики, облігації, векселі тощо;
 • 3310 — як отримані відсотки, роялті, дивіденди, надходження за операціями із кредитування і надання гарантій, кошти у вигляді відсотків за розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів.

У рядку 3340, що містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів бланк, вписуємо інші надходження від фінансової діяльності за обмінними операціями, суми яких не зазначені у рядках 3300, 3305, 3310 звіту.

Загальну суму надходжень за цими операціями відображаємо у рядку 3345. Його обчислюємо як суму значень зазначених рядків:

р. 3345 = р. 3300 + р. 3305 + р. 3310 + р. 3340

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Звіт про рух грошових коштів 2018 за витратами від фінансової діяльності містить відомості у рядках:

 • 3350 — про суми наданих кредитів;
 • 3355 — суми коштів, витрачених на погашення позик;
 • 3360 — суми коштів, які витрачено на сплату відсотків за користування кредитами чи іншими запозиченнями.

Суми інших коштів, використаних на фінансову діяльність установи, які не виокремлені у рядках 3350, 3355 і 3360, зазначаємо у рядку 3380. Наступний рядок 3385, що містить звіт про рух грошових коштів форма 3-дс, призначений для відображення сум коригувань боргових операцій держбюджету. Витрати від фінансової діяльності узагальнюємо у рядку 3390. Це значення обчислюємо підсумком попередніх рядків. Тобто р. 3390 = р. 3350 + р. 3355 + р. 3360 + р. 3380 + р. 3385. Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Суму чистого руху коштів від фінансової діяльності установи вказуємо у рядку 3395, який містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів. Цей показник обчислюємо як різницю надходжень і витрат фінансової діяльності:

р. 3395 = р. 3345 – р. 3390

 Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4. Для наочності наведемо розрахунки у таблиці.

Розрахунок чистого руху коштів від фінансової діяльності

Показник

Номер

Рішення

рядка

стовпчика

Надходження

3345

3

р. 3300 + р. 3305 + р. 3310 + р. 3340

4

Витрати

3390

3

р. 3350 + р. 3355 + р. 3360 + р. 3380 + р. 3385

4

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

3

р. 3345 – р. 3390

4

Окрім цих рядків звіт про рух грошових коштів бланк 2018 року передбачає заповнення рядків 3400, 3405, 3410, 3415, 3420 і 3425.

У рядку 3400 зазначаємо суму чистого руху коштів за звітний бюджетний рік. Цей показник обчислюємо як суму чистого руху коштів за результатами операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Тобто р. 3400 = р. 3195 + р. 3295 + р. 3395. Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4, що містить звіт про рух грошових коштів.

У рядку 3405 зазначаємо за порядком суму грошових коштів і їх еквівалентів на початок року. Вона відповідає сумі, що зазначена у Балансі (форма 1-дс) за відповідний рік. Тобто по стовпчику 3 форм 1-дс і 3-дс:

р. 3405 (3-дс) = р. 1160 (1-дс) + р. 1165 (1-дс) + р. 1170 (1-дс) + р. 1175 (1-дс)

У стовпчику 4 такі обчислення проводимо використовуючи баланс (1-дс) за минулий звітний період.

У рядку 3410, що передбачає форма 3-дс звіт про рух грошових коштів, зазначаємо суму грошових коштів минулого звітного року, яку установа отримала від іншої установи у звітному році і яка не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного року. А у рядку 3415 вписуємо цю ж суму, яку у звітному році повертаємо цій же установі, що їх надала. Тобто таку операцію не можна вважати використанням цих коштів та й зменшувати надходження звітного періоду немає підстав.

Звіт про рух грошових коштів бланк 2018 року містить ще один показник, який зазначаємо у рядку 3420. Це вплив зміни валютних курсів на залишок коштів. Якщо установа використовувала протягом року іноземну валюту, у рядок 3420 вписуємо суми збільшення або зменшення залишку коштів внаслідок коливання курсу валют. Суму зменшення зазначаємо зі знаком «–» або без цього знаку, але в дужках. Тобто або –3200, або (3200).

Форма 3-дс звіт про рух грошових коштів майже складена. Залишилось обчислити суму у рядку 3425 — залишок коштів на кінець звітного року. Спочатку сумуємо суму чистого руху коштів за звітний рік із залишком коштів на початок року, залишком коштів, який отримано від іншої установи, і суму від впливу зміни валютного курсу. Від цього результату віднімаємо залишок коштів перерахований:

р. 3425 = р. 3400 + р. 3405 + р. 3410 + р. 3420 – р. 3415

Звіт про рух грошових коштів алгоритм заповнення передбачає перевірку на правильність складення. Так, значення у рядку 3425 стовпчика 3 форми 3-дс має відповідати сумі рядків 1160, 1165, 1170, 1175 стовпчика 4 форми 1-дс. Якщо рівність виконується, звіт склали правильно, якщо ні — шукаємо помилку.

Кінцева частина

У кінцевій частині звіту довідково вписуємо суми надходжень і витрат у натуральній формі.

Для підписання електронного звіту накладаємо ЕЦП головного бухгалтера, ЕЦП керівника і ЕЦП печатки установи.

Звіт про рух грошових коштів приклад заповнення

Щоб не помилитися під час складання звіту, розгляньте приклад заповнення:

Звіт про рух грошових коштів приклад заповнення

Звіт про рух грошових коштів приклад заповнення

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль