Головбух: Бюджет

Звіт про рух грошових коштів в бюджетних установах

 • 11 липня 2018
 • 1433
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Готуємо бухгалтерську спільноту бюджетних установ до складання електронної фінансової й бюджетної звітності. Як заповнити Звіт про рух грошових коштів (форма 3-дс) і уникнути помилок? Відповідаємо.

Форма 3-дс

Звіт про рух грошових коштів складають за формою 3-дс (див. нижче), визначеною в додатку 3 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності». У новій редакції її виклали за наказом Мінфіну від 29.11.2017 № 976. Перейматись не слід, у АС «Є-Звітність» форма звіту завжди актуальна на дату звітування.

Звіт про рух грошових коштів бланк 2018:

Звіт про рух грошових коштів форма 3-дс бланк

Звіт про рух грошових коштів бланк 2018

Коли подається

Звіт про рух грошових коштів — річний звіт, а тому за 2018 рік його подаємо з 2 по 22 січня 2019 року. Та граничну дату для звіту для кожної установи визначає місцевий орган Казначейства. Як правило, строки зжаті. Тож у період новорічних свят бухгалтери заклопотані річною звітністю.

Як скласти звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів інструкція заповнення визначена у наказі Мінфіну від 28.02.2017 № 307.

Умовно можна виокремити 3 етапи складання звіту про рух грошових коштів. Це заповнення частин:

 • вступної;
 • основної;
 • кінцевої.

Але основну частину звіту також можна розділити на окремі розділи — залежно від діяльності, через яку здійснювався рух коштів:

 • операційної;
 • інвестиційної;
 • фінансової.

Під час заповнення основної частини слід пам’ятати, якщо за якоюсь господарською операцією кошти можна віднести до різних видів діяльності, звіт про рух грошових коштів 3-дс має відображати суми надходжень і витрат окремо.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Вступна частина

У вступній частині звіту зазначаємо:

 • звітну дату у форматі РР.ММ.ДД — 19.01.01;
 • назву установи і її ЄДРПОУ;
 • назву території і її код (КОАТУУ);
 • організаційно-правову форму господарювання і її код (КОПФГ);
 • назву органу державного управління і його код (КОДУ);
 • вид економічної діяльності установи і код за КВЕД.

Звіт про рух грошових коштів бланк 2018 року вміщає комірку під назвою звіту для відображення звітного періоду. Якщо звітуємо за 2018 рік, у цю комірку вписуємо «18».

Основна частина: операційна діяльність

Як у же зазначалось, основна частина звіту розділена на три — за видами діяльності. Рух коштів внаслідок операційної діяльності розподіляємо окремо за надходженнями і витратами за:

 • обмінними;
 • необмінними;
 • іншими операціями.

Так, за обмінними операціями звіт про рух грошових коштів відображає у рядках:

 • 3000 — суму бюджетних асигнувань, які установа отримала на виконання повноважень, на утримання апарату;
 • 3005 — суму коштів (надходження спецфонду), які надійшли на реєстраційні рахунки установи від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • 3010 — суму коштів (надходження спецфонду), отриманих від реалізації матеріальних активів. У рядок 3010, що містить звіт про рух грошових коштів бланк, надходження від продажу необоротних активів не включаємо, ці суми вписуємо у рядки другого розділу «Рух коштів внаслідок інвестиційної діяльності;
 • 3015 — суми надходжень від операційної діяльності за обмінними операціями, які не зазначені у рядках 3000, 3005, 3010.

За необмінними операціями зазначаємо у рядках звіту:

 • 3020 — суму податкових надходжень;
 • 3025 — суму неподаткових надходжень. Рядки 3020 і 3025, які містить звіт про рух грошових коштів форма, заповнюють органи Казначейства за надходженнями до державного й місцевих бюджетів;
 • 3030, 3031 — суму трансфертів, у т. ч. які отримані від органів державного управління;
 • 3040 — суму надходжень до державних цільових фондів. Цей рядок у звіті заповнюють власне фонди соцстраху, пенсійний тощо;
 • 3045 — суми надходжень від операційної діяльності за необмінними операціями, які не зазначені у рядках 3020, 3025, 3030, 3031, 3040, що містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів. У рядку 3045 за порядком включаємо суми від безоплатно отриманих активів, робіт чи послуг, в т. ч. надходження в натуральній формі.

У рядок 3090 вписуємо суму коштів, які отримані внаслідок операційної діяльності у тимчасове розпорядження установи і які підлягають подальшому їх розподілу, виплаті працівникам, перерахуванню за призначенням.

У рядок 3095, що містить звіт про рух грошових коштів форма № 3-дс, вписуємо обчислений результат від підсумку значень у попередніх рядках. Тобто:

р. 3095 = р. 3000 + р. 3005 + р. 3010 + р. 3015 + р. 3020 + р. 3025 + р. 3030 + р. 3040 + р. 3045 + р. 3090

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Суми витрат за обмінними операціями зазначаємо у рядках звіту:

 • 3100 — в частині витрат на виконання установою своїх повноважень. Звіт про рух грошових коштів в бюджетних установах за цим рядком завжди матиме значення;
 • 3110 — понесені на організацію й надання послуг, виготовлення продукції чи виконання робіт;
 • 3115 — в частині витрат, понесених у зв’язку з реалізацією активів;
 • 3120 — понесені на інші напрями операційної діяльності, які не відобразили у рядках 3100, 3110, 3115.

За необмінними операціями зазначаємо у рядках, що містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів:

 • 3125, 3126 — суми використаних коштів, які були отримані як трансферти;
 • 3130 — суми використаних коштів на інші напрями операційної діяльності.

У рядку 3190 зазначаємо суму використаних коштів, які отримані у тимчасове розпорядження установи, у зв’язку з їх розподілом, виплатою чи спрямуванням за цільовим призначенням.

Суму витрат від операційної діяльності вписуємо у рядок 3190, що містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів. Спочатку її обчислюємо як суму значень у попередніх рядках. Тобто:

р. 3190 = р. 3100 + р. 3110 + р. 3115 + р. 3120 + р. 3125 + р. 3130 + р. 3180

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Для запису суми чистого руху коштів від операційної діяльності передбачено у кінці цього розділу рядок 3195, який містить звіт про рух грошових коштів бланк 2018. Цю суму обчислюємо як різницю суми надходжень і суми витрат від операційної діяльності. Тобто:

р. 3195 = р. 3095 – р. 3190

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4. Для наочності наведемо розрахунки у таблиці.

Розрахунок чистого руху коштів від операційної діяльності

Показник

Номер

Рішення

рядка

стовпчика

Надходження

3095

3

р. 3000 + р. 3005 + р. 3010 + р. 3015 + р. 3020 + р. 3025 + р. 3030 + р. 3040 + р. 3045 + р. 3090

4

Витрати

3190

3

р. 3100 + р. 3110 + р. 3115 + р. 3120 + р. 3125 + р. 3130 + р. 3180

4

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3

р. 3095 – р. 3190

4

Основна частина: інвестиційна діяльність

Звіт про рух грошових коштів форма 3-дс містить ще один розділ основної частини, який стосується надходжень і витрат внаслідок інвестиційної діяльності установи. Їх наводимо окремо за операціями:

 • з реалізації;
 • цільового фінансування;
 • іншими операціями.

Так, за операціями з реалізації зазначаємо у рядках звіту:

 • 3200 — суми, які отримані від реалізації фінансових інвестицій. У звіт про рух грошових коштів бюджетної установи в цьому рядку зазначаємо суму виручки від продажу акцій, боргових зобов’язань підприємств, часток у капіталі державних чи комунальних підприємств;
 • 3205 — суми, отримані від продажу основних засобів за умови, що їх суму не визнано доходом державного чи місцевого бюджету;
 • 3210 — виручка, яку отримали в результаті продажу інвестиційної нерухомості. У звіт про рух грошових коштів цю суму вписуємо окремим рядком;
 • 3215 — отримані суми від реалізації нематеріальних активів;
 • 3220 — суми виручки внаслідок продажу незавершених капітальних інвестицій;
 • 3225 — суми, які надійшли від реалізації довгострокових біологічних активів.

Суми цільового фінансування на придбання чи створення необоротних активів звіт про рух грошових коштів бюджетної установи відображає в окремому рядку 3230. Інші кошти, які отримані від інвестиційної діяльності і суми яких не зазначені у рядках 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, зазначаємо у рядку 3235 звіту.

Загальну суму надходжень за розділом ІІ основної частини звіту обчислюємо підсумком значень у попередніх рядках. Тобто:

р. 3240 = р. 3200 + р. 3205 + р. 3210 + р. 3215 + р. 3220 + р. 3225 + р. 3230 + р. 3235

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Як і в попередньому розділі, звіт про рух грошових коштів 2018 року міститиме витрати, понесені установою за результатами інвестиційної діяльності. Так, суми коштів, витрачені на купівлю активів, зазначаємо у рядках звіту:

 • 3245 — в частині витрат на купівлю акцій, боргових зобов’язань підприємств;
 • 3250 — основних засобів;
 • 3255 — інвестнерухомості;
 • 3260 — нематеріальних активів;
 • 3265 — незавершених капітальних інвестицій;
 • 3270 — довгострокових біологічних активів.

У рядок 3285, що містить звіт про рух грошових коштів 3-дс, вписуємо інші витрачені суми, які віднесені до напрямів інвестиційної діяльності, але які не виокремлені у рядках 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270. Як і надходження, витрати теж сумуємо і отриманий результат вписуємо до рядка 3290. Тобто р. 3290 = р. 3245 + р. 3250 + р. 3255 + р. 3260 + р. 3265 + р. 3270 + р. 3285. Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Форма 3-дс звіт про рух грошових коштів у другому розділі передбачає обчислення суми чистого руху коштів від інвестиційної діяльності. Цей показник обчислюємо як різницю надходжень і витрат інвестиційної діяльності. Отриманий результат вписуємо до рядка 3295:

р. 3295 = р. 3240 – р. 3290

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4, що містить звіт про рух грошових коштів форма № 3-дс. Для наочності наведемо розрахунки у таблиці.

Розрахунок чистого руху коштів від інвестиційної діяльності

Показник

Номер

Рішення

рядка

стовпчика

Надходження

3240

3

р. 3200 + р. 3205 + р. 3210 + р. 3215 + р. 3220 + р. 3225 + р. 3230 + р. 3235

4

Витрати

3290

3

р. 3245 + р. 3250 + р. 3255 + р. 3260 + р. 3265 + р. 3270 + р. 3285

4

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3

р. 3240 – р. 3290

4

Основна частина: фінансова діяльність

Звіт про рух грошових коштів форма 3-дс містить ще один розділ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності». У ньому рух коштів за рік виокремлюємо за операціями фінансової діяльності за надходженнями і витратами в розрізі позик, кредитів, відсотків й інших операцій.

Так, за операціями, що віднесені до фінансової діяльності, записуємо суми надходжень у рядках звіту:

 • 3300 — як повернення кредитів, які раніше надавались. Форма 3-дс звіт про рух грошових коштів містить цей показник в окремому рядку;
 • 3305 — від утворення боргових зобов’язань, таких як позики, облігації, векселі тощо;
 • 3310 — як отримані відсотки, роялті, дивіденди, надходження за операціями із кредитування і надання гарантій, кошти у вигляді відсотків за розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів.

У рядку 3340, що містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів бланк, вписуємо інші надходження від фінансової діяльності за обмінними операціями, суми яких не зазначені у рядках 3300, 3305, 3310 звіту.

Загальну суму надходжень за цими операціями відображаємо у рядку 3345. Його обчислюємо як суму значень зазначених рядків:

р. 3345 = р. 3300 + р. 3305 + р. 3310 + р. 3340

Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Звіт про рух грошових коштів 2018 за витратами від фінансової діяльності містить відомості у рядках:

 • 3350 — про суми наданих кредитів;
 • 3355 — суми коштів, витрачених на погашення позик;
 • 3360 — суми коштів, які витрачено на сплату відсотків за користування кредитами чи іншими запозиченнями.

Суми інших коштів, використаних на фінансову діяльність установи, які не виокремлені у рядках 3350, 3355 і 3360, зазначаємо у рядку 3380. Наступний рядок 3385, що містить звіт про рух грошових коштів форма 3-дс, призначений для відображення сум коригувань боргових операцій держбюджету. Витрати від фінансової діяльності узагальнюємо у рядку 3390. Це значення обчислюємо підсумком попередніх рядків. Тобто р. 3390 = р. 3350 + р. 3355 + р. 3360 + р. 3380 + р. 3385. Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4.

Суму чистого руху коштів від фінансової діяльності установи вказуємо у рядку 3395, який містить форма 3-дс звіт про рух грошових коштів. Цей показник обчислюємо як різницю надходжень і витрат фінансової діяльності:

р. 3395 = р. 3345 – р. 3390

 Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4. Для наочності наведемо розрахунки у таблиці.

Розрахунок чистого руху коштів від фінансової діяльності

Показник

Номер

Рішення

рядка

стовпчика

Надходження

3345

3

р. 3300 + р. 3305 + р. 3310 + р. 3340

4

Витрати

3390

3

р. 3350 + р. 3355 + р. 3360 + р. 3380 + р. 3385

4

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

3

р. 3345 – р. 3390

4

Окрім цих рядків звіт про рух грошових коштів бланк 2018 року передбачає заповнення рядків 3400, 3405, 3410, 3415, 3420 і 3425.

У рядку 3400 зазначаємо суму чистого руху коштів за звітний бюджетний рік. Цей показник обчислюємо як суму чистого руху коштів за результатами операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Тобто р. 3400 = р. 3195 + р. 3295 + р. 3395. Такий результат отримуємо окремо за стовпчиками 3 і 4, що містить звіт про рух грошових коштів.

У рядку 3405 зазначаємо за порядком суму грошових коштів і їх еквівалентів на початок року. Вона відповідає сумі, що зазначена у Балансі (форма 1-дс) за відповідний рік. Тобто по стовпчику 3 форм 1-дс і 3-дс:

р. 3405 (3-дс) = р. 1160 (1-дс) + р. 1165 (1-дс) + р. 1170 (1-дс) + р. 1175 (1-дс)

У стовпчику 4 такі обчислення проводимо використовуючи баланс (1-дс) за минулий звітний період.

У рядку 3410, що передбачає форма 3-дс звіт про рух грошових коштів, зазначаємо суму грошових коштів минулого звітного року, яку установа отримала від іншої установи у звітному році і яка не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного року. А у рядку 3415 вписуємо цю ж суму, яку у звітному році повертаємо цій же установі, що їх надала. Тобто таку операцію не можна вважати використанням цих коштів та й зменшувати надходження звітного періоду немає підстав.

Звіт про рух грошових коштів бланк 2018 року містить ще один показник, який зазначаємо у рядку 3420. Це вплив зміни валютних курсів на залишок коштів. Якщо установа використовувала протягом року іноземну валюту, у рядок 3420 вписуємо суми збільшення або зменшення залишку коштів внаслідок коливання курсу валют. Суму зменшення зазначаємо зі знаком «–» або без цього знаку, але в дужках. Тобто або –3200, або (3200).

Форма 3-дс звіт про рух грошових коштів майже складена. Залишилось обчислити суму у рядку 3425 — залишок коштів на кінець звітного року. Спочатку сумуємо суму чистого руху коштів за звітний рік із залишком коштів на початок року, залишком коштів, який отримано від іншої установи, і суму від впливу зміни валютного курсу. Від цього результату віднімаємо залишок коштів перерахований:

р. 3425 = р. 3400 + р. 3405 + р. 3410 + р. 3420 – р. 3415

Звіт про рух грошових коштів алгоритм заповнення передбачає перевірку на правильність складення. Так, значення у рядку 3425 стовпчика 3 форми 3-дс має відповідати сумі рядків 1160, 1165, 1170, 1175 стовпчика 4 форми 1-дс. Якщо рівність виконується, звіт склали правильно, якщо ні — шукаємо помилку.

Кінцева частина

У кінцевій частині звіту довідково вписуємо суми надходжень і витрат у натуральній формі.

Для підписання електронного звіту накладаємо ЕЦП головного бухгалтера, ЕЦП керівника і ЕЦП печатки установи.

Звіт про рух грошових коштів приклад заповнення

Щоб не помилитися під час складання звіту, розгляньте приклад заповнення:

Звіт про рух грошових коштів приклад заповнення

Звіт про рух грошових коштів приклад заповнення

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися