Активуйте подарунковий доступ до журналу

Головбух: Бюджет

Заповнюємо форму 4-дс — звіт про власний капітал

 • 10 січня 2019
 • 10335

Звіт про власний капітал (форма 4-дс) — один із звітів, які подають у складі річної фінансової звітності. Тож докладно розглянемо, яку інформацію слід розкривати у цьому звіті.

Форма звіту про власний капітал

Форма 4 дс, тобто форма звіту про власний капітал, міститься у додатку 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541 (далі — стандарт 101).

Форма 4-дс

Заповнюємо форму 4-дс — звіт про власний капітал

Як заповнити звіт про власний капітал, роз’яснює Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 976). Тож озброїмося порядком і розглянемо, яку інформацію й у яких рядках звіту вказувати.

Заповнюємо форму 4-дс — звіт про власний капітал  Уперше бюджетні установи склали звіт про власний капітал за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2017 році. Докладно про це читайте у статті «Звіт про власний капітал: складаємо вперше».

Послідовність заповнення звіту

У звіті про власний капітал дані наводьте в дужках або зі знаком мінус, якщо показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

Рядок 4000

У статті «Залишок на початок року» відображайте не скоригований залишок власного капіталу на початок року. Підстава — показники статей розділу І графи 3 Пасиву Балансу ф. № 1-дс (див. табл.).

Як статті Пасиву Балансу відповідають елементам капіталу, що містить Звіт про власний капітал (форма 4-дс)

Код рядка Балансу

Елемент капіталу

Код графи Звіту про власний капітал

1400

Внесений капітал

3

1410

Капітал у дооцінках

4

1420

Фінансовий результат

5

1430

Капітал у підприємствах

6

1440

Резерви

7

1450

Цільове фінансування

8

1495

Усього за розділом І/Разом

9

Новації в стандартах та формах звітів

Заповнюємо форму 4-дс — звіт про власний капітал
Фаїна Іскрижицькаексперт МЦФЕР Головбух
Наразі маємо кілька методологічних новацій та оновлені форми фінансових звітів. Чим саме оновлені форми відрізняються від попередніх та що треба врахувати під час звітування за 2018 рік?

Рядки 4010-4030

У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок» та «Інші зміни» звіт про власний капітал має містити суми коригувань. А саме — результати коригування, передбачені стандартом 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629. Підставою для наведення означеної інформації є суми оборотів із книги «Журнал-Головна». Наводьте у графі:

 • 3 «Внесений капітал» — дані про коригування залишку субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів» на початок року через:
  – зміну облікової політики. Зокрема, звіт про власний капітал має відображати інформацію про доведення суми внесеного капіталу до первісної  вартості необоротних активів за рахунок коригування фінансового результату, крім тих, які отримали безоплатно (див. зразок заповнення, сума — 8 299 471 грн);
  – виправлення помилкового визнання придбаних матеріальних цінностей, скажімо, необоротними матеріальними активами спеціального призначення чи одягом, за К-т відповідних субрахунків (див. зразок заповнення, сума — 9760 грн).
 • 4 «Капітал у дооцінках» — дані про коригування сум залишків на початок року субрахунків:
  – 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»;
  – 5312 «Дооцінка (уцінка) інших активів».

Зокрема, суми за рахунок коригування фінансового результату, якщо суми дооцінки (зі знаком «−» або суму у дужках) чи уцінки (зі знаком «+» або суму без дужок) цих активів віднесли на нього у попередніх звітних періодах;

 • 5 «Фінансовий результат» — дані про коригування залишку субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» на початок року. Так, звіт про власний капітал має відображати інформацію про суми, на які коригували залишки на початок року внесеного капіталу та капіталу у дооцінках;
 • 6 «Капітал у підприємствах» дані про коригування сум залишків на початок року субрахунків:
  – 5211 «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
  – 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»;
  – 5213 «Капітал в частках (паях)»;
 • 8 «Цільове фінансування» дані про коригування суми залишку субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» на початок року, якщо таке коригування проводили;
 • 9 «Разом» — підсумок показників граф 3-8.

У графі 7 «Резерви» поставте прочерк. Винятком є установи, що створенні для формування та оновлення запасів державних резервів, оскільки графа 7 «Резерви», яку містить звіт про власний капітал, передбачена саме для них.

Рядок 4090

У статті «Скоригований залишок на початок року» звіту про власний капітал відображайте залишок власного капіталу на початок звітного року після того, як внесете відповідні коригування.

Рядки 4100-4130

Звіт про власний капітал у статтях «Дооцінка (уцінка) основних засобів», «Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій», «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів», «Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів» має відображати суми дооцінок (уцінок), проведені у 2017 році.

Інформацію про дооцінки наводьте за рядками 4100-4130 у графі 4 «Капітал у дооцінках» — сума без дужок, тобто зі знаком «+» — за даними К-т субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» про дооцінку:

Інформацію про уцінки звіт про власний капітал має відображати у рядках 4100-4130 у графі 4 «Капітал у дооцінках» зі знаком «−» або суму в дужках за даними Д-т субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» про переоцінку.

Рядок 4200

У статті «Профіцит/дефіцит за звітний період» графи 5 «Фінансовий результат» звіт про власний капітал відображає суму профіциту або дефіциту за звітний період із рядка 2390 графи 3 звіту про фінансові результати ф. 2-дс.

Рядок 4210

У статті «Збільшення капіталу в підприємствах» графи 6 «Капітал у підприємствах» звіту про власний капітал наводьте дані про збільшення капіталу внаслідок операцій із:

 • отримання до сфери управління бюджетної установи підприємств державного, комунального сектору економіки;
 • збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління бюджетної установи як суб’єкта державного сектору;
 • придбання фінансових інвестицій.

Тут, зокрема, наведіть суму поповнення власного капіталу підприємств, якщо видатки ви провели за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». Підстава — збільшення залишку на субрахунку 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» на кінець року.

Адже у фінансовій звітності з’явилася інформація про участь головних розпорядників бюджетних коштів (далі — ГРК) у капіталі підприємств. Нині Законом України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V визначено, що ГРК здійснює управління об’єктами державної власності, як суб’єктів державного сектору, так і державних підприємств. Тож саме бухгалтери ГРК мають вести облік об’єктів державної (комунальної) власності, що перебувають в їх управлінні, за справедливою вартістю. Відображати в обліку та фінзвітності інформацію про участь у капіталі підприємств — для ГРК вимога стандарту 101.

Рядок 4220

У статті «Зменшення капіталу в підприємствах» звіт про власний капітал містить дані про зменшення капіталу в підприємствах внаслідок:

 • вилучення зі сфери управління бюджетної установи підприємств державного, комунального секторів економіки;
 • зменшення розміру власного капіталу у підприємствах, які належать до сфери управління бюджетної установи;
 • вибуття фінансових інвестицій.

Тут, зокрема, наведіть вартість нерухомого майна, яке підприємства повернули за рішенням органу центральної влади або органу місцевого самоврядування. Підстава — зменшення залишку на субрахунку 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» на кінець року.

Рядок 4290

У статті «Інші зміни в капіталі» звіт про власний капітал відображає зміни у складі власного капіталу, не вказані у статтях 4010-4030. За цим рядком у кожній графі зазначайте інформацію про суму, яка елемент власного капіталу:

 • збільшує — зі знаком «+» або суму без дужок;
 • зменшує — зі знаком «−» або суму в дужках.

Далі поговоримо про те, які саме зміни в капіталі наводити в кожній графі цього рядка.

Графа 3 «Внесений капітал» 

Інформацію про збільшення внесеного капіталу звіт про власний капітал має відображати без дужок (див. зразок заповнення, сума — 29 100 грн) за К-т субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів», якщо такий капітал збільшився через зменшення суми:

а) цільового фінансування за Д-т субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» як підсумок первісних вартостей введених в експлуатацію об’єктів капітальних інвестицій:

 • в основні засоби;
 • інші необоротні матеріальні активи;
 • нематеріальні активи;

б) доходів поточного періоду за Д-т субрахунків:

 • 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі» та 7211 «Доходи від реалізації активів» щодо основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, які отримали в натуральній формі та оприбуткували:
  – в результаті інвентаризації»;
  – внаслідок демонтажу»;
  – в результаті списання майна;
 • 7511 «Доходи за необмінними операціями» щодо основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів у зв’язку з їх безоплатним отриманням.

Інформацію про зменшення суми внесеного капіталу звіт про власний капітал відображає за даними Д-т субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів» (див. зразок заповнення, сума — 27 366 грн) зі знаком «−» або суму в дужках за рахунок збільшення суми:

 • фінансового результату через вибуття необоротних активів за даними К-т субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»;
 • доходів поточного періоду через нарахування амортизації за даними К-т субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» на безоплатно отримані необоротні активи.

Графа 4 «Капітал у дооцінках» 

У рядку 4290 звіт про власний капітал має містити інформацію про зменшення суми капіталу в дооцінках наводьте за даними Д-т субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» за рахунок збільшення суми фінансового результату за К-т субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» у зв’язку з:

 • вибуттям об’єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів зі знаком «−» (див. зразок заповнення, сума — 2378 грн);
 • пропорційним віднесенням на результат суми нарахованої амортизації зі знаком «−».

Графа 5 «Фінансовий результат» 

У рядку 4290 звіт про власний капітал відображає інформацію про зменшення суми фінансового результату. Наводьте її за даними Д-т субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», за яким відобразили спрямування залишку коштів, що склався на початок року за власними надходженнями на рахунку 3522 (3542), на придбання, створення чи розробку необоротних активів (див. зразок заповнення, сума — 492 000 грн).

Водночас інформацію про це спрямування наводьте у графі 8 «Цільове фінансування» за даними К-т субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» зі знаком «+» (див. зразок заповнення, сума — 492 000).

Тут зазначайте суми списаної дебіторської та кредиторської заборгованості.

У графі 9 «Разом» рядка 4290 звіту про власний капітал підсумуйте показники граф 3-8 окремо зі знаком «+» та «−» (див. зразок заповнення, суми: 548 466 грн; 550 844 грн).

Рядок 4300

У статті «Разом змін у капіталі» звіт про власний капітал відображає підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період. Визначайте його як суму всіх змін, відображених у статтях 4100-4290 (див. зразок заповнення, сума — 3 207 687 грн).

Рядок 4310

Стаття «Залишок на кінець року» звіту про власний капітал (див. зразок заповнення) визначайте, виходячи із скоригованого залишку капіталу на початок року (рядок 4090) і підсумків змін у капіталі (рядок 4300).

Дані цього рядка за кожним елементом власного капіталу, наведеним у відповідних графах, повинні бути тотожними з показниками відповідних статей розділу І графи 4 Пасиву Балансу ф. № 1-дс (див. табл.).

Які показники звіту про власний капітал відповідають показникам інших звітів

Порівнювати показник статті «Залишок на кінець року» звіту про власний капітал ф. 4-дс та показник статті «Основні засоби: первісна вартість» (р. 1001 гр. 4) Балансу ф. 1-дс не вимагає жодний нормативний акт із бухобліку. Але бухгалтер має перевірити правильність показників звіту про власний капітал та Балансу. Тож коли порівнюєте підсумкові показники, врахуйте поради експерта.

Зразок заповнення звіту про власний капітал

Як правильно заповнити звіт — дивіться на прикладі звіту про власний капітал за 2017 рік.

Зразок Звіту про власний капітал (ф. № 4-дс)

РЕЗЮМУЄМО:

Звіт про власний капітал — документ, у якому розшифровують інформацію про зміни у капіталі установи, які сталися через коригування залишку на початок року.

Також у цьому звіті розкривають інформацію про збільшення та зменшення капіталу в підприємствах, вплив дооцінок та уцінок на його стан, введення в експлуатацію завершених об’єктів капітальних інвестицій, вибуття об’єктів необоротних активів та нарахування амортизації на необоротні активи, які отримали безоплатно і відобразили як такі, що надійшли у натуральній формі.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів та отримайте:


➤ нові КЕКВ 2019-го
➤ лайфхаки з анулювання актів ревізії
➤ понад 700 рішень щоденних робочих ситуацій
➤ користування онлайн-сервісами без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати