Не згодні з результатами ревізії? Вибір є

Головбух: Бюджет

Що треба знати, аби правильно скласти кошторис бюджетної установи

11 жовтня 2017
6912
Середній бал: 0 із 5

Кошторис — основний документ бюджетної установи, згідно з яким її фінансують. У його складанні беруть участь і економісти, і бухгалтери установи. Допоможемо їм це зробити правильно.

Перш ніж дати грунтовну відповідь на запитання, як скласти кошторис бюджетної установи, розглянемо сам документ.

Він складається з двох частин: вступної і основної. Але документом, з правової точки зору, його вважатимуть лише після підписання та затвердження.

Як скласти у кошторисі бюджетної установи вступну частину

У вступній частині відображають відомості про установу:

 • код ЄДРПОУ;
 • найменування установи;
 • місцезнаходження установи (місто, район, область). Ці відомості беруть з установчих, реєстраційних документів.

Не зазначивши ці відомості, скласти кошторис не вийде, адже його не затвердить головний розпорядник.

Також у вступній частині зазначають відомості про бюджет:

 • його вид (державний, обласний, районний, об’єднаної територіальної громади тощо);
 • коди й назви відомчої, програмної класифікації видатків бюджету (державного або місцевого).

Ці відомості, як правило, надає головний розпорядник разом з граничними обсягами видатків за загальним фондом.

Як скласти у кошторисі бюджетної установи основну частину

Щоб скласти кошторис, слід заповнити його основну частину. Вона має два розділи:

 • надходження.
 • видатки.

Кожен розділ слід заповнювати у розрізі загального і спеціального фонду бюджету із зазначенням кодів доходів та кодів економічної класифікації видатків бюджету. Показники за загальним і спеціальним фондами у розрізі кодів сумують і відображають у графі «Разом» основної частини кошторису.

Щоб правильно скласти кошторис, слід пам’ятати, що заповнюють розділи «Надходження» і «Видатки» дотримуючись вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (далі — Порядок № 228).

Розділ «Надходження»

У графі «Усього на рік/загальний фонд» розділу «Надходження» заповнюють лише комірки за надходженнями до загального фонду. Суми в цих комірках не повинні перевищувати (як правило, дорівнюють) сум граничних обсягів видатків, які доведені головними розпорядниками. Скласти кошторис без граничних обсягів видатків, що доводить головний розпорядник, не вийде.

У графі «Усього на рік/спеціальний фонд» розділу «Надходження» заповнюють лише комірки за надходженнями до спеціального фонду, у т. ч. у розрізі кодів класифікації доходів. Суми у цих комірках відповідають плановим обсягам надходжень, які установа у бюджетному періоді планує використати. Ці суми обов’язково підтверджують розрахунками за кожним джерелом доходів (а саме кодами класифікації доходів):

 • 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»;
 • 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності»;
 • 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»;
 • 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)»;
 • 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»;
 • 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб»;
 • 25020300 «Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти»;
 • 25020400 «Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки».

Суми надходжень за спеціальним фондом у розрізі зазначених кодів класифікації доходів обчислюють з урахуванням:

 • обсягу надання платних послуг за минулий бюджетний період;
 • площі приміщень і вартості майна, що установа здає в оренду, кількості місць у гуртожитках, кількісті відвідувань музеїв, виставок тощо;
 • розміру плати в розрахунку на одиницю площі, ліжко-місця, за одне відвідування тощо.

Скласти кошторис і не підтвердити його розрахунками за надходженнями не вдасться, оскільки разом з кошторисом на затвердження подають і розрахунки обсягів надходжень до спеціального фонду.

Слід пам’ятати, що залишки коштів на рахунках установи за спеціальним фондом не враховують у розділах «Надходження» і «Видатки» під час складання кошторисів за спеціальним фондом.

Розділ «Видатки»

Загальна сума за розділом кошторису «Видатки» за загальним фондом дорівнює загальній сумі за розділом «Надходження» за загальним фондом.

За спеціальним фондом діє аналогічне правило рівності. Скласти кошторис, щоб сума за одним розділом була більшою або меншою порівняно з іншим розділом, не вийде, адже головний розпорядник такий кошторис не затвердить, допоки установа не приведе у відповідність кошторис. Тобто не передбачить, щоб загальні показники за цими розділами були рівними.

Як правило, головний розпорядник доводить установі граничні показники за видатками загального фонду у розрізі основних напрямів використання бюджетних коштів: поточні та капітальні видатки. Також може виокремити суми на оплату праці, оплату відряджень, комунальні послуги тощо.

Якщо головний розпорядник довів граничну суму видатків на оплату праці на рік, у т. ч. у розрізі місяців, то установа у кошторисі запланувати видатки на оплату праці більше цієї суми не може. Якщо ж доведена лише сума поточних видатків, без виокремлення напрямів використання, установа розподіляє видатки в розрізі напрямів використання бюджетних коштів на власний розсуд, але з дотриманням правила — щоб загальна сума видатків за напрямами їх використання не перевищувала доведену граничну суму.

Скласти кошторис слід так, щоб у розділі «Видатки» передусім були забезпечені бюджетними коштами захищені видатки. Склад захищених видатків визначає частина друга статті 55 Бюджетного кодексу України, зокрема, видатки на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • оплату енергосервісу;
 • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури тощо.

Інші видатки, які не є захищеними, можуть передбачатись в кошторисі лише за умови, що захищені видатки повністю забезпечені фінансуванням. Головний розпорядник бюджетних коштів, доводячи граничні обсяги, повинен враховувати об’єктивну потребу установи в коштах і забезпечити бюджетними коштами видатки на оплату праці з нарахуваннями і виплату стипендії, а також на господарське утримання установ.

Кожен напрям використання коштів чи видатки за КЕКВ установа обгрунтовує відповідними розрахунками. Ці розрахунки є невід’ємною частиною кошторису. Тому якщо скласти кошторис без таких розрахунків,  головний розпорядник знову ж таки його не затвердить. Більше того форму цих розрахунків доводить установі головний розпорядник централізовано або ж її погоджує у головного розпорядника установа індивідуально згідно з абзацом 7 пункту 2 Порядку № 228.

Якщо доведений граничний обсяг видатків на оплату праці є меншим об’єктивної потреби на оплату праці працівників установи, установа зобов’язана чисельність працівників привести у відповідність до визначеного фонду оплати праці. Тобто внести зміни до штатного розпису установи, зменшивши кількість штатних одиниць. Якщо ж така ситуація склалась за іншими видатками, установа розподіляє видатки у межах встановлених асигнувань таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Із видатками за загальним фондом кошторису розібрались. Але щоб скласти кошторис за видатками за спеціальним фондом кошторису, слід враховувати свої особливості. Передусім те, що за рахунок власних надходжень видатки планують у такій черговості:

 • за встановленими напрямами використання;
 • на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису;
 • на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

Напрями використання коштів спеціального фонду визначає частина четверта статті 13 БК залежно від виду власних надходжень бюджетних установ або ж відповідних кодів класифікації доходів (далі — ККД). Видатки за спеціальним фондом у кошторисі можуть планувати на:

 • покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, які надає установа згідно з її основною діяльністю, — за рахунок надходжень за ККД 25010100;
 • організацію додаткової (господарської) діяльності установи — за рахунок надходжень за ККД 25010200;
 • утримання, облаштування, ремонт та придбання майна — за рахунок надходжень за ККД 25010300;
 • ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти — за рахунок надходжень за ККД 25010400;
 • господарські потреби установи, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв, — за рахунок надходжень за ККД 25010200 і 25010400;
 • організацію основної діяльності установи — за рахунок надходжень за ККД 25020100, 25020200 і 25020300;
 • виконання відповідних цільових заходів — за рахунок надходжень за ККД 25020200.

Насамкінець зазначимо: скласти кошторис це лише півсправи. Одночасно з кошторисом установа подає до головного розпорядника на затвердження план асигнувань загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів і штатний розпис установи. Ці документи та розрахунки, які обґрунтовують показники видатків кошторису, установа подає у двох примірниках.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися