Головбух: Бюджет

Облік основних засобів: від придбання до списання

 • 19 квітня 2018
 • 16911
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Усі господарські операції установи відображають у бухгалтерському обліку. Бухгалтерський облік основних засобів полягає у документуванні операцій про рух, використання, поліпшення, вибуття таких засобів. Кожна із цих операцій має свої особливості, тож розглянемо їх по черзі.

Облік основних засобів в бюджетних установах

Облік основних засобів у бюджетних установах відмінний від обліку в підприємствах недержавного сектору, оскільки регулюється іншими законодавчими документами. Так, бюджетні установи обліковують основні засоби за НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» і нещодавно оновленими методрекомендаціями по його застосуванню

Та навіть озброївшись нормативами й рекомендаціями можна допустити помилку, адже облік основних засобів має свої підводні камені: не кожну придбану чи отриману цінність, яку за всіма критеріями можна віднести до основних засобів (ОЗ), потрібно відображати як основні засоби у бухгалтерському обліку. Розглянемо, що й до чого.

Придбання основних засобів

Річ у тім, що основні засоби визнають активом після їх введення у експлуатацію. До цього часу вартість витрат установи на придбання або створення необоротних активів відображають як капітальні інвестиції на субрахунку:

 • 1311 — якщо придбавають основні засоби;
 • 1312 — якщо інші необоротні матеріальні активи.

Облік основних засобів 2018 року в частині акумулювання витрат на їх придбання (створення) ведеться у меморіальному ордері:

 • 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами» — якщо установа спершу оплатила товари й послуги, а отримає їх пізніше;
 • 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» — якщо установа спершу отримала товари, послуги, а їх оплату зробить пізніше.

Тож буде задіяний субрахунок 2113 або 6211.

Бухгалтерський облік основних засобів: капітальні інвестиції

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Отримуємо цільове фінансування для придбання основних засобів

2313

54

Купуємо устаткування необхідне для монтажу основних засобів

1513

2113, 6211

Відображаємо ПДВ, якщо його віднесено до податкового кредиту

6311

Передаємо устаткування у монтаж

1311, 1312

1513

Купуємо необоротній актив та відображаємо витрати з його придбання, у т. ч. вартість основного засобу, аби основні засоби в бухгалтерському обліку відобразити правильно

1311, 1312

2113, 6211

Відображаємо ПДВ, якщо його віднесено до податкового кредиту

6311

Накопичуємо витрати на проектні, будівельно-монтажні роботи, якщо це пов’язано зі створенням основних засобів

1311, 1312

2113, 6211

Відображаємо ПДВ, якщо його віднесено до податкового кредиту

6311

Накопичуємо суму витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів для введення їх в експлуатацію

1311, 1312

2113, 6211

Відображаємо ПДВ, якщо його віднесено до податкового кредиту

6311

Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів неможливий без застосування субрахунків 1311, 1312, оскільки спершу накопичуємо витрати, тим самим формуємо капітальні інвестиції в активи. Як правило, первинними документами для відображення цих операцій є накладні, акти виконаних робіт, акти наданих послуг (наприклад, з транспортування, монтажу тощо).

Основні засоби в бухгалтерському обліку відображаємо на рахунку 10, а інші необоротні матеріальні активи — на рахунку 11 після введення їх в експлуатацію. Підставою для цього буде акт введення в експлуатацію основних засобів. Після його затвердження формується відповідна інвентарна картка:

Форми цих документів і порядок їх складання затверджені наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818.

Бухгалтерський облік основних засобів: введення в експлуатацію

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Вводимо в експлуатацію необоротний актив, первісна вартість якого дорівнює суму капітальних інвестицій

10, 11

1311, 1312

Зменшуємо суму цільового фінансування і збільшуємо власний капітал на суму первісної вартості необоротного активу, який введено в експлуатацію

54

51

Облік основних засобів в бюджетних установах 2018 року різнитиметься залежно від того, чи їх придбано, чи отримано безоплатно. Як обліковувати придбані основні засоби ми вже розглянули. Облік безоплатного отримання залежить від особи отримувача. Розглянемо безоплатне отримання від установи у межах одного органу управління майном та від інших установ.

Бухгалтерський облік основних засобів: безоплатне отримання

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Безоплатно отримано від установи у межах одного органу управління майном, відображаємо суми:

 • вартості необоротного активу

10, 11

51

 • його зносу

8014, 8114, 5511, 5512

1411, 1412

Безоплатно отримано від іншої установи, підприємства, відображаємо суму:

 • вартості необоротного активу (якщо первинні документи не містять його вартість, облік ОЗ здійснюємо за справедливою вартістю)

10, 11

2117, 6211, 6415

 • доходу від отримання активу

2311, 2313

7511, 7523

 • власного капіталу, який збільшуємо внаслідок отримання активу

7511, 7523с

51

У разі безоплатного отримання ці операції відображаємо на підставі акта приймання передачі основних засобів, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818.

Порядок обліку основних засобів вимагає визнавати доходом не лише вартість безоплатно отриманих необоротних активів від інших установ, а й отриманих від списання необоротних активів або виявлених інвентаризацією як лишки. Якщо при безоплатному отриманні застосовуємо субрахунок 7511, в інших випадках — 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі».

Бухгалтерський облік основних засобів: отримані від списання

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Оприбутковуємо основні засоби, які отримано:

 • від списання необоротного активу та які установа використовуватиме у своїй діяльності;
 • як лишки (за матеріалами інвентаризації)

10, 11

7112

Відображаємо збільшення власного капіталу на суму оприбуткованих активів

7112

51

Основні засоби в бухгалтерському обліку відображаємо на підставі акта списання необоротного активу, акта введення в експлуатацію і заведенням на нього інвентарної картки. Якщо ж необоротний актив виявлено за результатами інвентаризації як лишки, його в обліку відображаємо на підставі протоколу інвентаризаційної комісії, акту оцінки, акта введення в експлуатацію і заведенням на нього інвентарної картки.

Аби облік основних засобів у 2018 році здійснити правильно, до органу Казначейства слід подати довідку про надходження у натуральній формі. На підставі такої довідки буде відображено не лише суму доходу, а й касові і фактичні видатки.

Амортизація основних засобів

В процесі використання необоротних активів вони втрачають свої первинні характеристики, тобто зношуються. Тож під час обліку основних засобів обов’язковим є нарахування амортизації.

Вартість необоротного активу, яка амортизується, складається з первісної або переоціненої їх вартості за мінусом їх ліквідаційної вартості. Її нараховують у формах, що затверджені наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818:

 • розрахунок амортизації основних засобів;
 • розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів.

Бухгалтерський облік основних засобів: амортизація

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Нараховуємо амортизацію на необоротні активи, які придбано або отримано від установи у межах одного органу управління майном

8014, 81114

1411, 1412, 1414

Якщо необоротні активи безоплатно отримано від інших установ:

 • нараховуємо амортизацію

8014, 81114

1411, 1412, 1414

 • зменшуємо суму власного капіталу

51

7511, 7523

Призупинити нарахування амортизації потрібно на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання чи консервації основних засобів. Підставою для цього буде акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію. На основі такого акту амортизацію не нараховуємо з місяця, що настає за місяцем переведення основного засобу на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

Поновити нарахування амортизації слід з місяця, що настає за місяцем введення об’єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації. Підставою для цього буде акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818.

Щоб облік основних засобів був правильним, слід пам’ятати, що амортизацію нараховуємо виходячи з нової балансової (залишкової) вартості необоротного активу і переглянутого строку його корисного використання (якщо це мало місце) після:

 • визнання втрат від зменшення корисності необоротного активу;
 • відновлення його корисності.

Реконструкція, модернізація, поліпшення, ремонт основних засобів

Основні засоби в бухгалтерському обліку відображаємо за первісною їх вартістю. Її збільшують на суму витрат на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання. Звичайно ці витрати є капітальними інвестиціями в необоротні активи, тож в обліку використовують субрахунки 1311, 1312.

Після завершення таких робіт необоротний актив вводимо в експлуатацію. Підставою для цього є акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів.

Бухгалтерський облік основних засобів: реконструкція, модернізація, поліпшення

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Отримуємо цільове фінансування на проведення робіт з поліпшення, реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання

2313

54

Виконано зазначені роботи і їх відносимо до капітальних інвестицій, без яких облік ОЗ неможливий

1311, 1312

2113, 6211

Відображаємо ПДВ, якщо його віднесено до податкового кредиту

6311

Збільшуємо первісну вартість основних засобів на суму робіт з поліпшення, реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання

10, 11

1311, 1312

Збільшуємо власний капітал

54

51

Виконано роботи з ремонту, технічного нагляду, технічного обслуговування, у т. ч.:

 • ПДВ, якщо його не відносимо до податкового кредиту

8013, 8113

2113, 6211

 • ПДВ, якщо його віднесено до податкового кредиту

6311

Порядок обліку основних засобів вимагає збільшувати первісну вартість необоротного активу на вартість робіт з його поліпшення, підвищення його техніко-економічних можливостей (тобто реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, модифікації). Вартість робіт з ремонту, технічного нагляду чи технічного обслуговування відносять до витрат, а не до капітальних інвестицій.

Основні засоби в бухгалтерському обліку будуть відображені правильно, якщо в процесі організації бухобліку чітко визначити критерії, за якими ті чи інші роботи слід відносити до поліпшення чи ремонту.

Прожитковий мінімум 2019 і на що він вплине

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Як змінився прожитковий мінімум 2019 року та чого очікувати у 2020-2021 роках? Як прожитковий мінімум вплинув на розміри посадових окладів працівників з оплатою праці за ЄТС? Для вас — дві зручні таблиці.

Переоцінка вартості основних засобів

Якщо є суттєві розбіжності між залишковою вартістю необоротного активу і його справедливою вартістю на річну дату балансу, установа переоцінює вартість такого активу. Порядок обліку основних засобів вимагає переоцінювати всі об’єкти групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт, якщо розбіжність становить 10% і більше. Та якщо мова йде про МНМА і бібліотечні фонди з методом їх амортизації 50%/50%, такі активи не переоцінюють.

Спершу слід визначити індекс переоцінки — відношення справедливої вартості активу до його залишкової вартості. Основні засоби в бухгалтерському обліку коригуємо на цей індекс, тобто їх первісну вартість і суму зносу. У результаті переоцінки виникає дооцінка або уцінка, яку відображаємо в акті переоцінки основних засобів.

Дооцінка й відновлення корисності

Суму дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів зараховуємо до капіталу в дооцінках. Але щоб облік основних засобів був правильним, слід пам’ятати про раніше уцінені основні засоби. Якщо залишкову вартість раніше було уцінено, а наразі — дооцінка, суму дооцінки визнаємо доходом у сумі, що не перевищує суми раніше проведеної уцінки. Суму перевищення дооцінки над уцінкою зараховуємо до капіталу в дооцінках звітного року.

Бухгалтерський облік основних засобів: дооцінка

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

У результаті дооцінки збільшуємо на індекс переоцінки:

 • первісну вартість необоротного активу

10, 11

5311

 • суму зносу

5311

1411, 1414

У результаті дооцінки раніше уцінених активів:

 • коригуємо на індекс переоцінки суму зносу

10, 11

1411, 1414

 • щоб облік ОЗ був правильним — відображаємо суму дооцінки залишкової вартості, яка менша або дорівнює сумі попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10, 11

7411

 • відображаємо суму перевищення дооцінки над сумою попередніх уцінок

10, 11

5311

Відновлення корисності об’єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

1411, 1412, 1414

7411

Порядок обліку основних засобів вимагає визнавати іншим доходом вигоди від відновлення корисності необоротних активів, якщо ознаки зменшення корисності основного засобу перестали існувати. Якщо мова йде про необоротні активи з переоціненою вартістю, окрім визнання вигоди доходом слід збільшити балансову (залишкову) вартість необоротного активу.

Щоб основні засоби в бухгалтерському обліку відобразити правильно слід пам’ятати, що відновлення корисності активу можна розпізнати за ознаками:

 • суттєво збільшилась ринкова ціна необоротного активу у звітному періоді;
 • суттєві зміни активу та/або способу його використання у звітному періоді або в наступному, які позитивно вплинуть на діяльність установи і облік ОЗ;
 • інші ознаки, які підтверджують наявність ефективності необоротного активу або ж її підвищення в майбутньому.

Уцінка й втрата від зменшення корисності

Порядок обліку основних засобів вимагає суму уцінки відносити до складу витрат звітного періоду. Однак якщо необоротний актив раніше було дооцінено, а наразі — уцінка, суму уцінки зараховуємо до зменшення капіталу в дооцінках, але не більше суми дооцінки. Якщо сума уцінки перевищує суму дооцінки, різницю відносимо до складу витрат звітного періоду.

Бухгалтерський облік основних засобів: уцінка

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

У результаті уцінки:

 • суму зносу коригуємо на індекс переоцінки

1411, 1414

10, 11

 • суму уцінки відносимо до складу витрат

8411

10, 11

У результаті уцінки раніше дооцінених активів:

 • коригуємо на індекс переоцінки суму зносу

1411, 1414

10, 11

 • щоб облік ОЗ був правильним — відображаємо суму уцінки, яка менша або дорівнює сумі попередніх дооцінок

5311

10, 11

 • відображаємо суму перевищення уцінки залишкової вартості над сумою попередніх її дооцінок

8411

10, 11

Відображаємо втрати від зменшення корисності об’єкта необоротних активів

8411

1411, 1412, 1414

Порядок обліку основних засобів вимагає відносити до інших витрат втрати від зменшення корисності необоротного активу. Якщо мова йде про раніше переоцінений необоротний актив, окрім віднесення втрат від зменшення корисності до інших витрат одночасно зменшуємо балансову (залишкову) вартість цього необоротного активу.

Вибуття, списання основних засобів

Основні засоби в бухгалтерському обліку перестаємо визнавати активами, якщо ці необоротні активи:

 • ліквідовано;
 • вибули у зв’язку з їх реалізацією;
 • безоплатно передані іншим установам;
 • виявлені інвентаризацією як нестача;
 • не відповідають критеріям визнання активом.

Якщо необоротні активи ліквідовано, виявлено як нестачу, їх списують, тобто облік основних засобів припиняється. Операції з вибуття, списання основних засобів відображаємо у меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» за такими первинними документами:

 • акт приймання-передачі основних засобів;
 • акт списання основних засобів (часткової ліквідації);
 • акт списання транспортних засобів;
 • акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду тощо.

Бухгалтерський облік основних засобів: вибуття

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Передаємо безоплатно необоротні активи за операціями з внутрішнього переміщення в межах одного органу управління майном

51

10, 11

Відображаємо суму зносу, який нарахований на ці необоротні активи

1411, 1412, 1414

8014, 8114, 5511, 5512

Облік ОЗ у разі їх вибуття у інших випадках здійснюємо відображенням:

 • суми зносу основних засобів

1411, 1414

10

 • їх залишкової вартості

8411

10

У разі вибуття основного засобу, який було раніше дооцінено, суму дооцінки відносимо на фінансовий результат

5311

5512

Якщо основний засіб було дооцінено, щоб облік основних засобів був правильним, слід врахувати, що на дату вибуття основного засобу субрахунок 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» має кредитове сальдо за цим активом на основі записів з початку його експлуатації про зміну його балансової вартості у картках інвентарного обліку чи інших регістрах аналітичного обліку. Порядок обліку основних засобів вимагає відносити суму дооцінки на фінансовий результат, якщо дооцінений актив вибуває.

У разі списання основних засобів, які були придбані чи безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах одного органу управління майном, їх первісну вартість відносимо на кредит субрахунка 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису».

Бухгалтерський облік основних засобів: списання

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Списуємо основні засоби, які були придбані чи безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах одного органу управління майном

51

5512

Списуємо інші необоротні матеріальні активи, зокрема:

 • суму амортизації у місяці їх вилучення;

8014, 8114

1412

 • вартість іншого необоротного матеріального активу

1412

11

Якщо ви вважаєте недоцільним поліпшення, реконструкцію, модернізацію, ремонт основного засобу, але при цьому він придатний для використання, це не привід його списувати. Доцільніше такий основний засіб безоплатно передати іншій установі.

Списання основних засобів Детальніше про списання основних засобів

Облік основних засобів, які виявлені за результатами інвентаризації як нестача, перетворюється на облік шкоди. Так, основний засіб списуємо. Якщо винна особа встановлена, обчислюємо розмір шкоди установі і бюджету і відносимо цю суму на розрахунки з такою особою до повного відшкодування нею цієї суми.

Бухгалтерський облік основних засобів: нестача

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Д-т

К-т

Списуємо основні засоби у зв’язку з виявленою нестачею на:

 • суму зносу основних засобів

1411, 1414

10

 • їх залишкової вартості

8411

10

Якщо встановлено винних у цьому осіб, в обліку додатково відображаємо записи на:

 • суму шкоди установі, яку винна особа має погасити

2115

7111

 • суму шкоди, яку винна особа має погасити, яку установа спрямовує до бюджету

2115

6312

Якщо винної особи у нестачі не встановлено, облік основних засобів завершився списанням, а розмір шкоди обліковуємо на позабалансовому рахунку 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» до встановлення винної особи, з подальшим відшкодуванням або закриття провадження у справі.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися