Головбух: Бюджет

Списання основних засобів: пам’ятаймо основні правила

 • 16 квітня 2018
 • 13107
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Установа обліковує основні засоби, непридатні для подальшого використання. Оскільки ремонтувати їх економічно недоцільно, вона вирішує їх списати. Про тонкощі списання основних засобів — у статті.

В органах держвлади, місцевого самоврядування, установах, що ними створені, використовують і обліковують основні засоби. Для такого обліку використовують НП(с)БОДС 121 «Основні засоби», нещодавно оновлені методрекомендації по застосуванню цього стандарту, та інші акти у сфері бухобліку.

Якщо основні засоби непридатні для подальшого використання, установа здійснює списання основних засобів. Для списання, окрім зазначених актів, слід керуватись порядком списання об’єктів:

 • державної власності — який затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314 (далі — Порядок № 1314);
 • комунальної власності — який затверджений рішенням сесії відповідної місцевої ради.

Та перш ніж списувати основні засоби, з’ясуємо, коли у цьому є потреба.

Коли необхідне списання основних засобів

Перш за все слід чітко зрозуміти значення слова непридатний для подальшого використання. Це коли характеристики основного засобу неможливо відновити ремонтом, переоснащенням, реконструкцією або таке відновлення недоцільне з економічної точки зору. Як правило, мова йде про морально чи фізично зношені основні засоби або пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха.

Також для списання основних засобів слід упевнитись, що ці засоби неможливо продати чи безоплатно передати іншим. Тобто якщо основний засіб морально чи фізично зношений, але при цьому придатний для використання, це не привід його списувати. Його вартість можна переоцінити, його можна продати, передати безоплатно іншим установам, якщо це дозволяє закон, або ж реконструювати, технічно переоснастити тощо.

Отже, причини списання основних засобів повинні бути вагомими. Найголовніша з них — основний засіб не відповідає критеріям визнання активом, тобто в майбутньому жодних економічних вигід від його використання не очікують або він втратив потенціал корисності для суспільства. При цьому вартість його відновлення тотожна чи перевищує вартість нового основного засобу.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Списання основних засобів доцільне і тоді, коли ці основні засоби під час інвентаризації виявлені як нестача. Але в такому випадку бухгалтер обчислює розмір шкоди установи і бюджету і:

 • відносить її на рахунок винної особи для подальшого відшкодування;
 • зараховує на позабалансовий рахунок 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» — якщо винної у нестачі особи встановити не вдалося.

У цьому разі списання основних засобів відбудеться, а от розмір шкоди або буде відшкодовано, або її обліковуватимуть на позабалансі до дня:

 • встановлення винної особи з подальшим відшкодуванням;
 • закриття провадження у справі.

Комісія зі списання

Як правило, непридатне майно чи його нестачу виявляють у процесі інвентаризації. Після цього для списання основних засобів їх огляд проводить комісія зі списання майна.

Комісію утворює керівник установи для встановлення факту непридатності матеріальних цінностей, неможливості та/або неефективності проведення їх відновного ремонту чи неможливості їх використання іншим чином, а також для оформлення документів для списання основних засобів чи інших матеріальних цінностей. Склад комісії керівник затверджує на постійній основі або для кожного окремого випадку списання.

Зверніть увагу!

Повноваження зі списання майна керівник також може передати інвентаризаційній комісії установи.

У розпорядчому документі керівник визначає склад комісії та строки:

 • проведення інвентаризації,
 • огляду основних засобів,
 • надання на погодження пакету документів для списання основних засобів,
 • надання на затвердження акта списання,
 • підготовки і надсилання органу управління звіту про списання тощо.

Як правило, головою комісії керівник установи визначає свого заступника, членами комісії — головного бухгалтера або його заступника, працівників інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб установи, а також залучених за вимогою суб’єкта управління представників та інших фахівців. Це прописана у пункті 9 Порядку № 1314 вимога для списання основних засобів державної власності.

Це важливо!

Коли списуємо основний засіб, який перебуває під наглядом державних інспекцій, наприклад, автомобілі (у т. ч. автомобільні шини), нагрівальні котли, до складу комісії залучаємо представника відповідної інспекції (за його згодою; п. 10 Порядку № 1314).

Для списання основних засобів в бюджетних установах комісія підписує відповідний акт. Представник держінспекції його підписує або надає письмовий висновок про непридатність використання засобу, який буде невід’ємною частиною акта, що підписали члени комісії.

Щоб визначити непридатність майна, комісія:

1.

проводить інвентаризацію основних засобів, які пропонують списати, та за її результатами складає відповідний акт — це обов’язкова умова для списання основних засобів

2.

проводить огляд основних засобів з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку

3.

визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання основних засобів, вносить відповідні пропозиції

4.

установлює конкретні причини для списання ОЗ

5.

визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності

6.

визначає можливість продажу (передачі) цих засобів іншим установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані від демонтажу, розбирання (ліквідації), списання основних засобів, встановлює їх кількість і вартість (абз. 5 п. 4 розділу VIII Методичних рекомендацій по застосуванню НП(с)БОДС 121)

За результатами роботи складається протокол засідання комісії, у якому зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого. До цього протоколу додають:

 • акти списання ОЗ;
 • акт інвентаризації основних засобів, які пропонують списати;
 • акти технічного стану ОЗ;
 • інші документи (наприклад, копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо).

Документи для списання основних засобів

Акт списання основних засобів комісія складає лише у випадку, коли вважає доречним списувати непридатне для використання майно.

Форма актів списання основних засобів (часткової ліквідації) затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818. У них комісія наводить:

 • відомості, які характеризують об’єкт основних засобів;
 • технічний стан і причини списання;
 • висновок комісії.

Також у цьому акті зазначають:

 • суму витрат зі списання та документ, що їх підтверджує;
 • кількість, вид, вартість цінностей, які отримано від списання основних засобів, документи, що підтверджують їх оприбуткування;
 • результати списання;
 • номер меморіального ордера, кореспонденція субрахунків, за якими відображено суми цих операцій у бухобліку.

До цього акта можуть додаватись як додатки:

 • акт про аварію — якщо непридатність основного засобу спричинена аварією;
 • відомості про обставини стихійного лиха — якщо саме воно стало причиною пошкодження чи знищення майна.

Однак акт списання основних засобів — це лише обгрунтування, чому краще списати. Списувати чи ні — остаточне рішення приймає керівник установи. Саме він затверджує (або не затверджує) акт списання основних засобів, складений і підписаний головою і членами комісії.

Керівник затверджує акт, якщо основний засіб державної власності повністю амортизовано і його первісна (переоцінена вартість) не перевищує 20 000 грн. Якщо ця вартість більша, списання основних засобів слід погодити з органом управління. Лише після отримання відповідної згоди акт затверджує керівник установи.

Якщо це основний засіб комунальної власності, вартісна межа для погодження з органом управління може бути іншою або взагалі відсутньою. Потрібно детально вивчати порядок списання об’єктів комунальної власності. Якщо такого порядку немає, списання основних засобів проводить місцева рада на відповідному пленарному засіданні (п. 31 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР).

Погодження списання основних засобів

Щоб отримати від органу управління майном згоду на списання основних засобів, первісна вартість яких перевищує 20 000 грн або які не повністю амортизовані, установа надсилає відповідний лист-звернення. До нього вона додає:

 • техніко-економічне обгрунтування необхідності списання, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання ОЗ, напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;
 • відомості про майно, яке комісія запропонувала списати;
 • акт інвентаризації такого майна;
 • акт його технічного стану, затверджений керівником установи;
 • відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження цього майна, списання основних засобів.

Орган управління майном надає згоду на списання у формі наказу протягом 30 днів з дня надходження цих документів. Якщо він не погоджує списання, установа отримує відповідний лист (абз. 2 п. 7 Порядку № 1314). За відсутності згоди основний засіб заборонено ліквідовувати і списувати з бухгалтерського обліку.

Демонтаж основних засобів

Далі порядок списання основних засобів передбачає, що після отримання дозволу на списання ОЗ та затвердження керівником відповідних актів основний засіб розбирають, демонтують. При цьому комісія зі списання контролює:

 • вилучення придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
 • визначення кількості і ваги дорогоцінних металів;
 • здачу на склад придатних, матеріалів, вузлів, брухту;
 • оприбуткування в обліку.

Непридатні деталі, матеріали зі вмістом дорогоцінних металів, як отримані від списання основних засобів, здають суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Від реалізації металобрухту установа несе витрати на видобуток дорогоцінних металів чи каміння, отримує дохід від їх реалізації, частина якого є доходом бюджету.

Бухгалтерський облік основних засобів

Все що установа отримала від списання основних засобів, слід відобразити у бухгалтерському обліку. Так, інші основні засоби оприбутковуємо на субрахунки бухгалтерського обліку основних засобів. Придатні для ремонту матеріали, вузли, деталі, агрегати оприбутковуємо як запаси на субрахунках:

 • 1513 «Будівельні матеріали»;
 • 1515 «Запасні частини»;
 • 1517 «Сировина і матеріали»;
 • 1518 «Інші виробничі запаси».

Непридатні деталі, матеріали оприбутковуємо як вторинну сировину (брухт) на субрахунку 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу».

Отримані від списання основних засобів запаси оприбутковуємо:

 • за чистою вартістю реалізації;
 • в оцінці можливого їх використання.

Цю оцінку визначаємо виходячи з вартості подібних запасів, які обліковує установа на своєму балансі, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Витрати на ремонт отриманих матцінностей, які будуть використовуватися як запасні частини, включаємо до їх первісної вартості (п. 15 розд. ІІ Методрекомендацій до НП(с)БОДС «Запаси»).

Отримані від списання основних засобів матеріальні цінності, які оприбутковуємо і відображаємо на субрахунках 1513, 1515, 1517, 1518, визнаємо доходом спеціального фонду з відображенням їх суми за кредитом субрахунка 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі». А оприбуткований брухт — на субрахунку 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» визнаємо доходом спеціального фонду з відображенням його суми за кредитом субрахунка 7211 «Дохід від реалізації активів».

Операції з оприбуткування матцінностей від списання основних засобів є надходженнями у натуральній формі, а тому їх:

 • проводять у межах планових показників в частині поточних видатків на придбання запасів;
 • відображають у бухгалтерському обліку виконання бюджету.

Для цього установа складає і подає до місцевого органу Казначейства довідку про надходження у натуральній формі. У ній вона відображає вартість цінностей, які отримані від списання основних засобів. На цьому наголошує і Казначейство (лист від 23.01.2018 № 16-08/75-1420). Форми довідок про надходження у натуральній формі для установ, які утримуються з державного і місцевих бюджетів, різні:

Бюджет, з якого утримується установа

Форма довідки

Підстава

Державний

Додаток 36 до Порядку № 1407

П. 11.17 Порядку № 1407

Місцевий

Додаток 27 до Порядку № 938

П. 12.7 Порядку № 938

Скорочення:

Порядок № 1407 — Порядок казначейського обслуговування державного бюджету, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 № 1407;

Порядок № 938 — Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938

Не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому отримано цінності від списання основних засобів, цю довідку слід подати місцевому органу Казначейства.

Від списання основних засобів фінансовий результат визначаємо як різницю суми отриманого доходу і залишкової вартості основного засобу, непрямих податків і витрат, пов’язаних з їх списанням. Майте на увазі, якщо акт списання затверджено керівником установи, бухгалтер на підставі цього акта списує з балансу установи:

 • первісну (переоцінену), балансову вартість;
 • суму накопиченого зносу.

Кореспонденцію субрахунків по відображенню операцій зі списання основних засобів відобразимо:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Списуємо з балансу установи основний засіб на суму його:

 • зносу

1411

10

 • залишкової вартості

8411

10

Списуємо інвестиційну нерухомість на суму її:

 • зносу

1414

1010

 • залишкової вартості

8411

1010

Списання основних засобів, які придбано або безоплатно отримано за операціями з внутрішнього переміщення в межах одного органу управління майном, відображаємо:

 • списанням суми зносу

1411

10

 • списанням залишкової вартості

8411

10

 • віднесенням первісної вартості до накопичених фінансових результатів

51

5512

Якщо списання основних засобів відбулось в результаті крадіжки, нестачі і встановлено винних у цьому осіб, в обліку додатково відображаємо записи на:

 • суму шкоди установі, яку винна особа має погасити

2115

7111

 • суму погашеної шкоди, яку спрямовують до бюджету

2115

6312

З кореспонденцією субрахунків бухобліку по відображенню операцій з оприбуткування матеріальних цінностей і вторинної сировини, отриманих від списання основних засобів, можна ознайомитись на сторінках тижневика «Головбух: Бюджет».

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися