Головбух: Бюджет

Органи місцевого самоврядування в Україні

 • 26 грудня 2017
 • 9571

Чи у великому місті, чи в малому селі люди хочуть жити комфортно. Для досягнення цієї мети і об’єднуються в територіальні громади. Такі громади вирішують питання місцевого значення, як правило, через органи місцевого самоврядування.

Які органи місцевого самоврядування існують в Україні

Жителі села, селища, міста або кількох сіл, селищ, міст є відповідною місцевою територіальною громадою. Вона вирішує питання місцевого (у межах території села, селища, міста чи об’єднаної території) значення відповідно до Конституції України та законів України, як правило, через органи місцевого самоврядування (ОМС).

Система органів місцевого самоврядування в Україні включає:

 • територіальні громади (жителів);
 • сільські, селищні, міські ради, у т. ч. об’єднані територіальні громади;
 • сільського, селищного, міського голову;
 • виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
 • старосту ради об’єднаної територіальної громади;
 • районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
 • органи самоорганізації населення.

Склад органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування в Україні представлені як:

 • сільська рада і її виконавчий орган (комітет);
 • селищна рада і її виконавчий орган (комітет);
 • міська рада і її виконавчий орган (комітет);
 • районна в місті рада і її виконавчий орган (комітет);
 • районна рада;
 • обласна рада.

До складу ради входять депутати, які обрані на місцевих виборах і повноваження яких визнано і не припинено. Голова ради головує на пленарних засіданнях сесії ради депутатів.


Такі органи місцевого самоврядування, як сільські, селищні, міські (районні в місті) ради, утворюють виконавчий комітет. Виконавчий комітет очолює голова відповідної ради. Посади голови і секретаря ради є виборними, а голови і секретаря виконавчого комітету — ні. Як правило, ці посади займають особи, обрані на місцевих виборах.

Зверніть увагу!

Виконавчих органів не мають і не створюють такі ОМС, як районні і обласні ради. Функції і повноваження виконавчих органів на обласному і районному рівні виконують відповідно обласні і районні держадміністрації.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Місцевий бюджет

Для розвитку і процвітання тієї чи іншої територіальної громади потрібні фінансові і матеріальні ресурси. Основою для їх поповнення і використання є місцевий бюджет. Такі органи місцевого самоврядування, як обласні і районні ради, лише затверджують відповідно обласні і районні бюджети. Складають і виконують ці бюджети відповідні обласні і районні держадміністрації.

Сільська рада і її виконавчий комітет, селищна рада і її виконавчий комітет, міська рада і її виконавчий комітет, районна в місті рада і її виконавчий комітет самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідно:

 • сільський бюджет;
 • селищний бюджет;
 • міський бюджет;
 • районний у місті бюджет.

Затверджують ці бюджети такі органи місцевого самоврядування, як сільська, селищна, міська, районна у місті ради, тобто рада депутатів. Готує проект бюджету, подає його на затвердження до ради, виконує його протягом бюджетного року виконавчий комітет відповідної ради.


Складовими частинами місцевого бюджету є доходи і видатки. Перелік надходжень до місцевого бюджету визначає Бюджетний кодекс України. Серед них — місцеві податки і збори. Органи місцевого самоврядування щороку затверджують ставки (розміри):

Надходження до районних й обласних бюджетів поступають за рахунок:

 • коштів, залучених з місцевих бюджетів на договірних засадах для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, які затверджують органи місцевого самоврядування;
 • коштів державного бюджету з подальшим розподілом їх між сільськими, селищними та/або міськими радами або для виконання спільних проектів.

Із фінансуванням розібралися. Далі про те, які повноваження мають органи місцевого самоврядування.

Повноваження сільських, селищних, міських рад

Сільські, селищні, міські ради здійснюють свої повноваження через ухвалення відповідних рішень на пленарних засіданнях цих рад згідно із затвердженим регламентом. На цих засіданнях зазначені органи місцевого самоврядування вирішують питання, пов’язані з:

 • затвердженням регламенту відповідної ради;
 • утворенням і ліквідацією постійних та тимчасових комісій ради, визначенням їх складу, в т. ч. обрання голів цих комісій;
 • утворенням виконавчого комітету відповідної ради, його чисельності і персонального складу;
 • обранням на посаду й звільнення з посади секретаря ради.

Також ці органи місцевого самоврядування за пропозицією (поданням) голови відповідної ради на пленарних засіданнях:

 • затверджують структуру виконавчих органів ради;
 • затверджують чисельність апарату відповідної ради та її виконавчих органів;
 • утворюють інші виконавчі органи ради (відділи, управління тощо);
 • засновують місцеві ЗМІ для висвітлення діяльності ради, у т. ч. оприлюднення її нормативно-правових актів.

На пленарних засіданнях ці ОМС можуть скасувати акти, рішення, накази виконавчого комітету ради або інших створених нею виконавчих органів. За умови, що ці акти не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства чи рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. На пленарних засіданнях також:

 • затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку, цільові програми з інших питань;
 • затверджують місцевий бюджет, вносять зміни до нього;
 • встановлюють місцеві податки і збори та ставки земельного податку.

Органи місцевого самоврядування наділені правом на пленарних засіданнях приймати рішення про:

 • здійснення місцевих запозичень;
 • передачу частини коштів з місцевого бюджету;
 • надання юридичним і фізичним особам пільг щодо сплати у меншому розмірі місцевих податків і зборів, а також земельному податку;
 • відчуження комунального майна;
 • передачу іншим органам окремих повноважень з управління комунальним майном.

Окрім цього, на пленарних засіданнях органи місцевого самоврядування затверджують договори з питань, віднесених до виключної компетенції цієї ради, які укладені сільським, селищним, міським головою від імені ради. Але не всі питання вирішують на сесії. Значну частину рішень приймають виконавчі органи (комітети) цих рад.

Посадовець місцевого самоврядування пішов у відпустку — як прийняти строковика

Органи місцевого самоврядування в Україні
Ольга ДОГАДІНАпровідний експерт MCFR Кадри
Як прийняти особу за строковим трудовим договором в орган місцевого самоврядування на період відпустки посадової особи? Чи обов’язковий конкурс (стажування)? Чи потрібно присвоювати ранг та складати присягу? Які права матиме строковик?

Повноваження виконавчих органів місцевих рад

До основних повноважень, які здійснюють органи місцевого самоврядування — виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, можна віднести:

 ☛ розробку програм соціально-економічного та культурного розвитку села, селища, міста, цільових програм з інших питань, подання їх раді для затвердження

 ☛ організацію виконання цих програм, звітування раді про їх виконання

 ☛ забезпечення збалансованого економічного й соціального розвитку території, яка підвладна виконавчим органам місцевих рад, ефективного використання ресурсів (природних, трудових, фінансових)

 ☛ складання балансів ресурсів (фінансових, трудових), грошових доходів і видатків, які необхідні для соціально-економічного й культурного розвитку цієї території, визначення потреби у місцевих ресурсах (будматеріалах, паливі тощо)

 ☛ розгляд проектів планів комунальних підприємств і організацій, яких створили органи місцевого самоврядування, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль їх виконання

 ☛ попередній розгляд плану користування природними ресурсами місцевого значення на цій території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних держорганів пропозицій з цих питань

 ☛ унесення пропозицій до програм соціально-економічного й культурного розвитку районів і областей, які затверджують обласні і районні органи місцевого самоврядування, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення

 ☛ залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку села, селища, міста, який визначають органи місцевого самоврядування

 ☛ розміщення на договірних засадах на підприємствах, в установах та організаціях замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для місцевої територіальної громади

Та це невелика крапля у морі повноважень, що визначені главою 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Органи місцевого самоврядування (виконавчі органи) здійснюють повноваження в:

 • управлінні комунальною власністю;
 • вирішенні питань адміністративно-територіального устрою;
 • забезпеченні законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Також мають повноваження у галузях:

 • бюджету, фінансів й цін;
 • ЖКГ, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту й зв’язку;
 • будівництва;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • оборонної роботи.

Окрім цього, значна частина повноважень, що здійснюють органи місцевого самоврядування (виконавчі органи), пов’язана зі сферами:

 • соціально-економічного й культурного розвитку, планування й обліку;
 • освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;
 • соціального захисту населення;
 • реєстрації місця проживання фізичних осіб;
 • регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
 • надання безоплатної первинної правової допомоги тощо.

На органи місцевого самоврядування — виконавчі органи міських рад обласного значення і сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад покладено делеговане повноваження з:

 • контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на території міста чи об’єднаної територіальної громади;
 • накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Для реалізації цього повноваження органи місцевого самоврядування на пленарних засіданнях сесії відповідної ради приймають рішення про:

 • створення структурного підрозділу, який контролюватиме додержання законодавства про працю;
 • визначення його структури і чисельності;
 • введення посади (посад) з повноваженнями інспектора праці;
 • покладання обов’язків інспектора праці на одну (кілька) із існуючих посад (за умови можливості виконання інших повноважень без шкоди для виконання контрольних функцій).

Після цього органи місцевого самоврядування (виконавчий комітет відповідної ради):

 • розробляє положення про підрозділ;
 • визначає його структуру, чисельність;
 • розподіляє обов’язки, посадові інструкції працівників;
 • вживає заходів щодо призначення громадян на відповідні посади.

Якщо обов’язки інспектора праці покладають на існуючий структурний підрозділ чи особу, органи місцевого самоврядування вносять зміни до існуючого положення чи посадової інструкції працівника з обов’язковим попередженням за два місяці згідно зі статтею 32 Кодексу законів про працю України. Держпраці видає посвідчення інспектора праці відповідному працівнику. Після його видачі виконавчі органи зможуть виконувати делеговане Держпраці повноваження.

Обов’язковість актів, що видають органи місцевого самоврядування

Сільська, селищна, міська рада на її пленарному засіданні приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо у ньому не встановлено пізніший строк введення його в дію. Рішення, прийняті за результатами відкритого поіменного голосування, обов’язково оприлюднюють на офіційному веб-сайті ради. Разом з ним органи місцевого самоврядування оприлюднюють протокол сесії ради і результати поіменного голосування.

Виконавчий комітет теж приймає акти у формі рішень, які підписує сільський, селищний чи міський голова. А от сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах видає розпорядження.

Усі ці акти (рішення, розпорядження) органи місцевого самоврядування оприлюднюють згідно з Законом України:

Якщо рішення чи розпорядження прийнято в межах повноважень відповідної місцевої ради, її виконавчого комітету чи місцевого голови (органи місцевого самоврядування), ці акти (рішення, розпорядження) є обов’язковими для виконання всіма, що розташовані на цій території:

 • органами виконавчої влади;
 • підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;
 • об’єднаннями громадян;
 • громадянами, які постійно або тимчасово проживають на цій території.

Публічні відомості

На виконання Закону № 2939 та Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою КМУ від 21.10.2015 № 835, органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті:

 • довідник (з зазначенням телефонів і адрес) юридичних осіб, які цим органом створені, і організацій, які підпорядковані органу місцевого самоврядування;
 • інформацію про організаційну структуру органу місцевого самоврядування;
 • звіт про використання бюджетних коштів в розрізі бюджетних програм;
 • нормативи, затверджені цим органом;
 • річні плани закупівель.

Окрім цього, органи місцевого самоврядування мають оприлюднювати:

 • переліки адміністративних послуг;
 • інформаційні картки адміністративних послуг;
 • бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
 • інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає відповідний орган місцевого самоврядування;
 • реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
 • адміністративні дані, що збирає та/або обробляє орган місцевого самоврядування (наприклад, дані статзвітності тощо)

Як уже зазначали, органи місцевого самоврядування згідно з Законом № 2939 мають оприлюднювати:

 • нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних);
 • проекти рішень, що підлягають обговоренню;
 • інформацію про нормативно-правові засади діяльності.

Зверніть увагу!

Проекти нормативно-правових актів (проекти рішень, розпоряджень) органи місцевого самоврядування оприлюднюють не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Для іншої інформації строк для оприлюднення — не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа.

Також вони зобов’язані оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті:

 • містобудівну документацію місцевого рівня;
 • перелік об’єктів комунальної власності;
 • перелік об’єктів комунальної власності, які органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи, підпорядковані цим органам, передали в оренду чи інше право користування (з умовами такої передачі);
 • перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
 • фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності, якою володіють органи місцевого самоврядування;
 • реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності;
 • відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • список перевізників, які надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, і маршрути перевезення;
 • реєстр розповсюджувачів реклами, у яких є дозвіл з розміщення зовнішньої реклами;
 • відомості про рекламні засоби;
 • список земельних ділянок, які органи місцевого самоврядування можуть виділити для забудови;
 • реєстр укладених договорів.

Усю зазначену інформацію опубліковують на офіційному веб-сайті цього органу із зазначенням дати:

 • оприлюднення документа;
 • дати оновлення інформації.

Відповідальність органів місцевого самоврядування

За свою діяльність органи місцевого самоврядування, їх посадові особи несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

ОМС періодично (мінімум два рази на рік) інформують населення про:

 • виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку;
 • виконання місцевого бюджету;
 • інші питання місцевого значення.

Тобто вони звітують про свою діяльність перед територіальною громадою. І це не дивно, адже територіальна громада у будь-який час може достроково припинити їх повноваження, якщо органи місцевого самоврядування:

 • порушують Конституцію або закони України;
 • обмежують права і свободи громадян;
 • не забезпечують виконання повноважень, що надані їм законом.

Якщо внаслідок прийняття неправомірних рішень, дій або їх бездіяльності завдано шкоду юридичним чи фізичним особам, суму шкоди відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету. Якщо це вчинила посадова особа місцевого самоврядування, суму шкоди відшкодовують за рахунок її власних коштів.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися